Selçuklular Kronolojisi

Selçuklular sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Selçuklular Kronolojisi


KRONOLOJİ CETVELİ

-744 :Gök Türk İmparatorluğunun yıkılışı.

-775 :Bir kısım Oğuz ve Karluk boylarının Uzakşark’tan Türkistan’a (Maveraünnehr’e) doğru göçleri.

-999 :Karahanlıların Samani devletini yıkmaları ile Müslüman Türklere İslam ülkeleri yolunun açılması.

-1004 :Arslan Yabgu’nun İsmail Muntasır'a karşı İlig Nasr Han'la birleşmesi ve Samanlı Devleti’nin tam anlamıyla Tarihe karışması.

-1007 (Tahmini) :Selçuk'un Cend kentinde ölümü.

-1018 :Çağrı Bey’in 3000 süvari ile Buhara civarından şarki Anadolu’ya akın yaparak Selçuklulara bir yurt araması.

-1021 :Çağrı Bey'in Doğu-Anadolu seferinden dönüp Tuğrul Bey’e ulaşması.

-1025 :Gazneli sultan Mahmut ile Karahanlı Yusuf Kadir Han'ın İran-Turan sorunlarını görüşmek üzere Semer kant yakınlarında bir toplantı yapmaları; Bizans imparatoru II. Basileios'un ölümü.

-1028 :Gazneli Mahmut’un Türkmenleri ağır bir yenilgiye uğratması ve Selçuklulara karşı harekâta girişmesi.

-Ocak 1029 :Alp Arslan'ın doğumu.

-1030 :Selçuklu kuvvetlerinin Karahanlıları bozguna uğratmaları; Gazneli sultan Mahmut’un Ölümü.

-1032 :Harezm valisi Altuntaş'ın Buhara hâkimi Ali Tekin ile Debûsiye'de savaşı; Arslan Yabgu’nun hapiste bulunduğu Kalincar kalesinde ölümü.

-1034 :Nisan Harezm valisi Harun’un Gaznelilere karşı ayaklanması.

-Ocak 1035 :Buhara hâkimi Ali Tekin’in ölümü. Harezm valisi Harun’un öldürülmesi.

-Haziran 1035 :Selçukluların Gazneli ordusunu Nesa yörelerinde bozguna uğratmaları.

-Ağustos 1035 :Gaznelilerin Selçuklulara Horasan'da muhtariyet vermesi.

-1036 :Türkmenlerin büyük bir bölümünün Azerbaycan'a, gelmeleri.

-Mayıs 1038 :Selçukluların Gaznelileri Telhâb'ta yenilgiye uğratmaları ve bağımsızlık kazanmaları.

-1038 :Türkmenlerin Tiflis’i kuşatan Bizans komutanı II. Bagrat'ı bozguna uğratıp geri çekilmek zorunda bırakmaları; Beyhak kentinde Tuğrul Bey adına hutbe okunması.

-Ekim 1038 :Karahanlı Böri Tekin’in Gazneli topraklarına akınlarda bulunması.

-1039 Mayıs :Kızıl Bey’in Rey kentini feth ile burada bir Türkmen Beyliği kurması.

-1039 :Selçukluların Telhâb yörelerinde büyük Gazneli ordusuyla başarısız savaşı.

-1040 :Ertaş’ın Sistan'ı fethi ve Musa İnanç Bey adına hutbe okutması.

-1040 :Gazneli sultanı Mesut’un Selçuklulara karşı harekâta başlaması.

-22–24 Mayıs 1040 :Selçukluların Gaznelilerle Dandanakan'da üç gün süreyle savaşmaları.

-24 Mayıs 1040 :Dandanakan Zaferi,

-1041/42 :Cend şehri emîri Şah Melik'in Harezm valisi İsmail’i Asib'de yenilgiye uğratması.

-Şubat 1041 :Sultan Tuğrul’un Gürcan ve Taberistan'ı fethi; sultan Tuğrul adına Nişabur'da para basılması.

-1042 :Musul emîri Karvaş’in müttefikleriyle birlikte Türkmenler karşısında ağır bir yenilgiye uğramaları; Karahanlı Devletlinin Batı ve Doğu olmak üzere iki kola ayrılması.

-1042/43 :Sultan Tuğrul’un Selçuklu başkentini Nişabur’dan Rey'e nakli ve burada, adına para bastırması; bir kısım Türkmenlerin Beçni kalesine saldırmaları.

-1043 :Sultan Tuğrul'un Çağrı Bey'le birlikte Harezm'e yürümesi; Türkmenlerin Musul’u ele geçirmeleri.

-1044 :Musul emîri Karvaş'ın Türkmenleri yenilgiye uğratıp Musul'u geri alması.

-1047 :Fatımî veziri Ebû Sa'd’ın öldürülmesi.

-1047/48 :Bizans ordusunun şehzade Hasan komutasındaki Selçuklu kuvvetlerini Büyük Zap Suyu yörelerinde yenilgiye uğratması ve şehzade Hasan’ın şehit edilmesi.

-1048 :Kuzey Kirman’ın Selçuklu hâkimiyetine girmesi.

-18 Eylül 1048 :Selçuklu ordusunun Ügümi köyü yörelerinde Bizans ordusunu ağır bir yenilgiye uğratması ve başkomutan Liparit’in tutsak alınması.

-1049/50 :Selçuklu-Bizans barış Antlaşmasının İstanbul'da, imzalanması.

-1050/51 :Melik Kavurt Bey'in Kirman'a hâkim olması.

-1054 :Sultan Tuğrul’un ilk Anadolu seferi.

-1055 :Monomakhos'ın ölümü üzerine Theodora’nın Bizans tahtına geçmesi; Sultan Tuğrul’un Bağdat seferine çıkması.

-1055/56 :Selçuklu kuvvetlerinin Anadolu harekâtı.

-Ekim 1056 :Sultan Tuğrul'un Besasirî'ye karşı savaşan Kureyş'e hil'at, at ve bayrak vermesi.

-1057 :Emir Sabuk’un Doğu-Anadolu'ya akınlara başlaması.

-1058 :Selçuklu komutanı Emir Dinar’ın Malatya'yı ele geçirmesi sırasındaki savaşlarda şehit obuası; şehzade Yakutî’nin sevk ettiği Selçuklu kuvvetlerinin Kars yörelerine akınlarda bulunmaları.

-Kasım 1058 :X. Konstantinos Dukas’ın Bizans tahtına geçmesi.

-28 Aralık 1058 :Aralan Besasirî’nin Bağdat'ı işgali.

-Temmuz 1059 :Selçuklu kuvvetlerinin Sivas'ı ele geçirmeleri.

-1059 :Sultan Tuğrul’un isyan eden İbrahim Yinal'ı Rey yörelerinde, yenilgiye uğratıp tutsak alması ve yayının kirişiyle öldürtmesi.

-15 Ocak 1060 :Arslan Besasirî’nin tutsak alınıp öldürülmesi.

-Nisan/Mayıs 1061 :İsyana başlayan Kutalmış'ın Selçuklu kuvvetleri karşısında Girdkûh kalesine çekilmesi.

-1062 :Sultan Tuğrul’un Azerbaycan ve Erran a gelip Anadolu harekâtını denetlemesi; Fars bölgesinde Selçuklu hâkimiyetinin kurulması.

-1063 :Kavurt Bey'in hâkim olduğu bölgelerde Abbasî halifesi, sultan Tuğrul ve kendi adına hutbe okutması.

-18 Şubat 1063 :Sultan Tuğrul’un halifenin kızıyla evlenme törenlerinin başlaması.

-4 Eylül 1063 :Sultan Tuğrul'un Rey'de hayata gözlerini yumması.

-16 Ekim 1063 :Kutalmış'ın Rey'i alıp adına, sultan olarak hutbe okutması.

-1064 :Sultan Alp Arslan'ın Doğu-Anadolu ve Gürcistan seferine başlamak üzere başkent Rey'den hareketi; şehzade Melikşah'ın Terken Hatun'la evlenmesi; Macarların Belgrat'ı işgal etmesi.

-Ağustos 1064 :Ani'nin sultan Alp Arslan tarafından fethi.

-Kasım 1064 :Sultan Alp Arslan’ın Kutalmış'a karşı kazandığı zaferden sonra vezir Amidülmülk'e hilat vermesi.

-1064 :Vezir Kündürî’nin öldürülmesi.

-1064/65 :Hanoğlu Harun'un Haleb'e gelişi ve Romanos Diogenes'le başarılı savaşı.

-Ara/Ocak 1064/65 :Emir Mahmut'un Haleb'e karşı başarısız bir saldırıya geçmesi. Oğuzların Tuna'yı geçip Makedonya ve Teselya'ya kadar uzanan toprakları istilâ etmeleri.

-Ocak/Şubat 1065 :Haleb emîri Atiyye’nin Haleb'deki Harun’un Oğuzlarına bir baskın yapması.

-20 Mayıs 1065 :Emîr Mahmut ve Harun’un Atiyye’yi Mercüdabık yörelerinde yenilgiye uğratmaları.

-Ağustos 1065 :Emîr Mahmut’un Haleb'e hâkim olması.

-Eylül 1065 :Emîr Mahmut'un Harun'a Maarretünnuman'ı İkta etmesi.

-1065  :Samani, Uz (Oğuz) ların 600,000 kişi halinde Tuna’yı geçip Balkanlara inmeleri.

-1065/66 :Sultan Alp Arslan'ın Mangışlak seferi; Horasan Saları'nın başarısız Urfa kuşatması.

-1066 :Sultan Alp Arslan'ın oğulları Melikşah'a İsfahan, Arslan Argun'a Harezm, İlyas’a Toharistan, Ayaz'a Bele, Arslanşah’a Mera ve Toganşah'a Erat yönetimlerini verip melik olarak ataması.

-Kasım/Aralık 1066 :Fatımî halifesi Mustansır'ın emir Mahmut'a Harun ve Oğuzlarının Haleb'den uzaklaştırılmasını bildirmesi.

-Mayıs 1067 :X. Konstantinos Dukas'ın ölümü.

-Haz/Temmuz 1067 :Sultan Alp Arslan'ın Kirman'a yürümesi.

-Ağustos 1067 :Afşin’in Güney-Doğu Anadolu'daki akınları.

-1067/68 :Hanoğlu Harun'un Romanos Diogenes'e karşı başarılı savaşları; sultan Alp Arslan'ın ikinci Gürcistan seferi.

-1068 :Mekke Şerifi Muhammed bin Ebû Haşim'in Abbasî halifesi ve Selçuklu sultanı adına hutbe okutmaya başlaması.

-Ocak 1068 :Romanos Diogenes’in Bizans imparatoru olması.

-Mart 1068 :Romanos Diogenes'in Suriye seferi.

-Nisan 1068 :Afşin'in sultan Alp Arslan'ın kendisini affeden mektubunu alması üzerine, huzuruna gitmek için Antak¬ya yörelerinden ayrılması.

-1 Temmuz 1068 :Harun ve Haleb kuvvetlerinin Artah'ı fethetmeleri.

-1068/69 :Romanos Diogenes’in Artah ve İmm kalelerini işgali.

-Nisan 1069 :Emîr Savtekin’in Gürcistan seferi.

-Mayıs/Haziran 1069 :Fazlûye'nin Nizamülmülk tarafından tutsak alınması.

-Ekim 1069 :Kavurt isyanı sebebiyle Kirman'a giden sultan Alp Arslan'ın İsfahan'a dönmesi.

-1069 (Sonları) :Emîr Sündük'un Kuzey-Suriye'ye akınlarda bulunması.

-1070 (Ortaları) :Sultan Alp Arslan’ın Mısır seferi dolayısıyla Kuzey-Suriye'ye gelişi.

-Temmuz 1070 :Mirdosoğulları Beyliğimin Selçuklulara tâbi olması.

-1070/71 :Harun’un ölümünden sonra kendisine bağlı Türkmenlerin Akkâ Fatımî valisi Bedrülcemali'ye katılmaları.

-1071 :Batı Karahanlı Devleti'nin Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na tâbi olması; Kurlu Bey’in Akkâ kuşatması sırasında Ölümü.

-Mart 1071 :Sultan Alp Arslan'ın Urfa kuşatması.

-Nisan 1071 :Sultan Alp Arslan'ın Haleb kuşatması.

-26 Ağustos 1071 :Malazgirt Meydan Savaşı.

-1071 (Sonları) :Kudüs'ün Atsız Bey tarafından fethi.

-1072 :Romanos Diogenes'in Çukurova'da oğulluğu Andronikos Dukas karşısında yenilgiye uğraması ve teslim olması.

-Ağustos 1072 :Romanos Diogenes'in Kınalıada'da ölümü.

-20 Kasım 1072 :Sultan Alp Arslan'ın Harezmli Yusuf tarafından yaralanması.

-24 Kasım 1072 :Sultan Alp Arslan'ın ölümü.

-29 Kasım 1072 :Melikşah'ın Büyük Selçuklu Devleti sultanı ilân edilmesi.

-15 Aralık 1072 :Karahanlı Şemsülmülk I. Nasır’ın Tirmiz'i işgal etmesi.

-13 Ocak 1073 :Şehzade Ayaz’ın Belh'i Karahanlı işgalinden kurtarması.

-20 Ocak 1073 :Halife Kaaim Biemrillah'ın ölümü; Fatımî veziri Nasırüddevle’nin İldeniz tarafından öldürülmesi.

-15 Nisan 1073 :Sultan Melikşah’ın Kavurt Bey'le Hemedan yöresinde savaşı.

-Nisan/Mayıs 1073 :Kavurt Bey'in yayının kirişiyle boğdurularak öldürülmesi.

-Ekim 1073 :Gevherayin'in sultan Melikşah’ın saltanatının onaylanması amacıyla Bağdat'a gelmesi.

-1073/74 :III. Fazl’ın Şeddadoğulları emirliğini ele geçirmesi; şehzade Ayaz’ın ölümü.

-1074 :Sultan Melikşah'ın Şemsülmülk I. Nasr'la barış yaptıktan sonra Horasan’a dönmesi.

-Eylül/Ekim 1074 :Sultanşah'ın Kirman tahtına geçmesi,

-Ekim/Kasım 1074 :Şöklü Bey'in Akkâ'yı Fatımilerden alması.

-Nisan/Mayıs 1075 :Emîr Atsız'ın Şöklü ve müttefiklerini Tafreriye'de kesin bir yenilgiye uğratması; Süleyman şah’ın İzmit’i fethedip Türkiye Selçuklu Devletini kurması; emîr Savtekin’in Kafkas seferi (1075).

-Mart/Nisan 1076 :Emîr Atsız’ın Dımaşk'ı üçüncü kez kuşatması.

-Nisan/Mayıs 1076 :Haleb emîrî Nasr'ın Ahmet şah’ı Haleb kalesine hapsetmesi.

-Mayıs 1076 :Emîr Nasr’ın bir Türkmen tarafından öldürülmesi.

-Haz/Temmuz 1076 :Emîr Atsız’ın Dımaşk’ı fethetmesi.

-Temmuz 1076 :Ahmet şah’ın Demleçoğlu Mehmet'in tutsaklığından kurtarılması; Haleb emîri Sabık'ın rakibi Vessab’a karşı harekete geçmesi.

-1076 (Sonu) :Emîr Atsız’ın Mısır seferi.

-1077 :Gümüştekin Candar'ın Urfa yörelerinde Bizans kuvvetlerini yenilgiye uğratması; Nikephoros Bryennios'un Edirne'de isyanı.

-Ocak 1077 :Emîr Atsız'ın Kahire yakınlarına dek ilerleyip burada karargâh kurması.

-7 Şubat 1077 :Emîr Atsız'ın başarısız Mısır seferinden sonra Dımaşk'a dönmesi.

-1077/78 :Fatımîlerin Dımaşk'a başarısız bir kuşatma harekâtına girişmeleri; sultan Melikşah’ın Tutuş'u Suriye ve Filistin Selçuklu Melikliği'ne ataması.

-1078 :Nikephoros Botaniates'in Bizans imparatoru olması.

-1078/79 :Sultan Melikşah’ın Gürcistan seferi; Tutuş’un Haleb'i kuşatması.

-1079 :Tutuş'un Atsız'ı öldürtüp Suriye ve Filistin Selçuklu Melikliğine hâkim olması; Hasan Sabbah'ın Mı-sır'a gitmesi.

-Ekim 1079 :Fatımilerin Filistin'i istilâ ve Dımaşk'ı ikinci kez kuşatmaları.

-1079/80 :Mekke ve Medine'de Abbasî Halifesi ve Selçuklu Sultanı adına hutbe okunması.

-1080 :Gürcistan'da Selçuklu egemenliğinin tam anlamıyla sağlanması.

-Ocak 1080 :Sultan Melikşah’ın avlanmak amacıyla Huzistan'a gitmesi.

-Ekim 1080 :Müslim’in Haleb'e hâkim olması ve Mirdasoğulları Emirliğindin sona ermesi.

-1080 :Anadolu’ya dolmuş Türkmenleri etrafında toplayan Süleyman şah’ın İznik’te devlet kurması üzerine şarktan, büyük bir göçebe kitlesinin dalgalar halinde Anadolu’ya dolması.

-1081 :Aleksios Komnenos'un Bizans imparatoru olması, Süleyman şah ile Dragos Suyu Antlaşması imzalaması.

-Ocak 1081 :Sultan Melikşah'ın 7 bin Ermeniyi ordudan çıkarması.

-1081/82 :Tekiş'in ilk isyanı; halife Muktedi'nin sultan Melikşah’ın kızıyla evlenme isteğini sultana bildirmesi.

-21 Ocak 1082 :Muhammed Tapar’ın doğumu.

-21 Mayıs 1082 :Sultan Melikşah'ın oğlu Davut’un ölümü.

-Haziran 1082 :Müslim’in Efsuna kalesini işgali.

-Kasım/Aralık 1082 :Nizamülmülk'ün oğlu Cemalülmülk'ün zehirlenmek suretiyle öldürülmesi.

-1082/83 :Süleyman şah’ın Güney-Anadolu seferine çıkarak Tarsus, Adana, Misis, Anazarba ve yörelerini fethi.

-1083 :Cüheyr ailesinin Bağdat'tan Isfahan'a gitmeleri.

-Haziran 1083 :Fahrüddevle bin Cüheyr'in Diyarbakır ve çevresi Selçuklu valiliğine atanması; Musul emîri Müslim'-in Dımaşk'ı kuşatması.

-1084 :Sultan Melikşah'ın Musul, Cezire ve Haleb bölgesini Amidüddevle'ye ikta etmesi.

-Şubat/Mart 1084 :Nizamülmülk'ün oğlu Müeyyidülmülk'ün Tuğra Divanı Başkanlığı'na atanması.

-Kasım 1084 :Sultan Melikşah'ın Musul ve çevresinin yönetimini yeniden Şerefüddevle Müslim'e vermesi.

-12 Aralık 1084 :Süleyman şah’ın Antakya’yı fethi.

-17 Aralık 1084 :Süleyman şah’ın Antakya'da sultan Melikşah adına hutbe okutması.

-1084/85 :Tekiş'in ikinci kez isyan etmesi.

-1085 (Başlan) :Artık Bey'in Tutuş'un hizmetine girmesi; emîr Kara tekin’in Sinop'u fethi.

-1085 Ocak 1085 :Tutuş’un Artuk Bey ve Musul emîri Müslim'le bir ittifak yapması.

-Haz/Temmuz 1085 :Melik Sultanşah'ın ölümü, Turan şah’ın Kirman Selçuklu Meliki olması.

-30 Ağustos 1085 :Süleyman şah’ın Antakya kalesini fethi.

-Eylül 1085 :Süleyman şah’ın Kurzâhil savaşında Müslim'i yenilgiye uğratması ve Müslim’in ölümü.

-12 Ocak 1085 :Süleyman şah’ın Haleb'i kuşatması.

-20 Haziran 1085 :Meyyafârikin (Silvan)’ın Selçuklu kuvvetlerine teslimi.

-Nisan/Mayıs 1086 :Diyarbakır ve çevresi yönetiminin Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlanması ve Mervanoğulları Emîrliği'nin sona erdirilmesi.

-4 Haziran 1086 :Süleyman şah’ın Haleb'i ikinci kez kuşatması. Süleymanşah’ın Tutuş ile yaptığı savaşı kaybedip intihar etmesi.

-Eylül/Ekim 1086 :Sultan Melikşah'ın Kuzey-Suriye seferine başlaması.

-6 Kasım 1086 :Sultan Sencer’in doğumu.

-3 Aralık 1086 :Haleb'in sultan Melikşah'a teslim edilmesi.

-1086 (Sonları) :Sultan Melikşah'ın Antakya'ya gelip şehir valiliğine Yağısıyan'ı, yönetim işlerinde de emîr Hasan'ı ataması.

-1086/87 :Emîr Porsuk’un Bizans’ın müdahalesi üzerine kuşattığı İznik'ten çekilmesi; sultan Melikşah'ın Turan şah’ın Fars hâkimiyetini onaylaması.

-1087 (Başları) :Sultan Melikşah’ın Aksungur’u Haleb Şıhneliğine, Nuh et-Türkî'yi de kale kumandanlığına ataması.

-Ocak 1087 :Emîr Bedrettin Ebulabbas'ın emîr Harb’i öldürmesi.

-12 Mart 1087 :Sultan Melikşah'ın Bağdat'a girmesi.

-Mart/Nisan 1087 :Emîr Bozan’ın Urfa'yı fethi.

-8 Mayıs 1087 :Halife Muktedi’nin sultan Melikşah'ın kızıyla evlenmesi dolayısıyla Bağdat'ta görkemli bir düğün yapılması.

-Temmuz 1087 :Tutuş'un Fatımî yönetimindeki Soyo'a ve Beyrut'u fethetmesi.

-3 Mart 1088 :Emîr Tahir’in öldürülmesi.

-Ekim 1088 :Bedrettin Ebulabbas ile Nih kalesi hâkimi emîr Me’mun arasında bir barış imzalanması.

-1088/89 :Sultan Melikşah'ın oğlu Ahmet'in Merv kentinde ölümü: sultan Melikşah'ın ilk Maveraünnehr seferi.

-1089 :Doğu-Karahanlı Devletinin Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na tâbi olması; Fatımîlerin Filistin ve Suriye'yi geri alma girişimleri.

-Tem/Ağustos1089 :Emîr Bedrettin Ebulabbas'ın Sistan emirliğine atanması hususunda sultan Melikşah tan bir ferman alması.

-Ekim/Kasım 1089 :Emîr Aksungur'un Berzûye kalesini Ermenilerden alması.

-1090 :Fatımî istilâsı nedeniyle sultan Melikşah'ın Kuzey-Suriye Selçuklu valilerine Tutuş’un hizmetine girmelerini emretmesi; Hasan Sabbah'ın Âlamut kalesine girmesi; sultan Melikşah’ın Doğu- Karahanlı Devleti'ne son vermesi; sultan Melikşah'ın Ermeni Katolikosluğu'nun tek bir makamda temsil edilmesi hususunda bir ferman çıkarması.

-1090 (Sonları) :Sultan Melikşah'ın ikinci Maveraünnehr seferi.

-1091 :Emîr Yoruntaş'ın ölümü.

-26 Şubat 1091 :Ebû Mansur ile Bahaüddevle Halef arasında yapılan savaştan sonra bir barış imzalaması.

-29 Nisan 1091 :Aleksios Komnenos'un Peçenekleri ağır bir yenilgiye uğratması.

-Ağustos 1091 :Tutuş’un Humus, Irka ve Efâmiye kalesini Şeyzer emîri Nasr’a vermesi.

-5 Kasım 1091 :Sultan Melikşah’ın Bağdat'ı ikinci ziyareti.

-Aralık 1091 :Ebû Mansur'un Bahaüddevle Halef tarafından öldürülmesi.


-Ocak 1092 :Amîdüddevle bin Fahrüddevle’nin hilafet vezirliğine atanması.

-Şubat/Mart 1092 :Sultan Melikşah'ın emriyle Bağdat'ta Sultan Camii'nin yapımına başlanması.

-25 Nisan 1092 :Sultan Melikşah'ın Bağdat'tan Isfahan'a dönüşü.

-Temmuz 1092 :Emîr Arslan taş’ın Alamut'u kuşatması.

-Ekim 1092 :Rudbâr halkından bir gurubun Selçuklu ordusuna baskın yapmaları.

-14 Ekim 1092 :Nizamülmülk'ün bir Batınî tarafından öldürülmesi.

-28 Ekim 1092 :Sultan Melikşah’ın üçüncü Bağdat ziyareti.

-18 Kasım 1092 :Sultan Melikşah’ın ölümü.

-25 Kasım 1092 :Terken Hatun'un oğlu Mahmut adına Bağdat'ta sultan olarak hutbe okutması.

-1092 :Melikşah’ın ölümü üzerine, Kılıç Arslan’ın İsfahan dan İznik’e gelip babasının yerine tahta çıkması,

-1093 :Tutuş'un Tuğtekin'i Silvan valiliğine ve oğlu Dukak’ın atabeyliğine ataması; sultan Berkyaruk’un İsfahan kuşatması.

-Şubat 1093 :Tutuş’un Rahbe'yi aldıktan sonra burada adına sultan olarak hutbe okutması; İsmail bin Yakutî’nin Berkyaruk'a yenilerek Isfahan'a çekilmesi.

-Mart 1093 :Tutuş'un Nusaybin'i ele geçirmesi ve yönetimini Muhammed bin Müslim'e vermesi.

-Nisan 1093 :Tutuş’un Musul'u ele geçirmesi ve Meyyâfarikin'e hâkim olması.

-2 Nisan 1093 :Mudayya Savaşı.

-Ağustos/Eylül 1093 :İsmail bin Yakutî’nin öldürülmesi.

-Ekim/Kasım 1093 :Aksungur'un Haleb'e, Bozan'ın da Urfa'ya sultan Berkyaruk'un valisi olarak dönmeleri.

-Kasım/Aralık 1093 :Tutuş’un saltanat mücadelesinin ilk evresinde başarılı olamayarak Dımaşk’a dönmesi.

-30 Ocak 1094 :Sultan Berkyaruk adına Bağdat'da hutbe okunması.

-Mart/Nisan 1094 :Tekiş ve oğlunun sultan Berkyaruk’un emriyle öldürülmesi; Tutuş’un saltanat mücadelesinin ikinci evresine başlamak üzere Dımaşk'tan hareketi.

-27 Mayıs 1094 :Tutuş ve Aksungur arasında yapılan Seb'in savaşı tutsak alınan Aksungur'un öldürülmesi; Tutuş'-un Haleb'e hâkim olması.

-Haz/Temmuz 1094 :Kirman Selçuklu meliki Turan şah’ın emîr Üner’i yenilgiye uğratması.

-Eylül/Ekim 1094 :Terken Hatun'un ölümü.

-Ekim/Kasım 1094 :Şehzade Mahmut’un ölümü.

-1094 (Sonları) :Tutuş’un Abakoğlu Yusuf’u Bağdat Şıhneliğine atayıp göndermesi.

-Şubat 1095 :Tutuş’un Cerbâzakân ve Rey kentlerini ele geçirmesi.

-26 Şubat 1095 :Rey savaşı ve Tutuş’un öldürülmesi.

-1095 :Arslan Argun'un Böribas'ı boğdurtmak suretiyle öldürtmesi; Fahrülmülk'ün Selçuklu vezirliğine atanması: Melik Rıdvan’ın Urfa’yı ele geçirmesi.

-Nisan/Mayıs 1095 :Haleb Selçuklu meliki Rıdvan’ın Cenahüddevle Hüseyin'i vezirliğe ataması.

-Eylül 1095 :Tuğtekin'in Suriye'ye gelip Dımaşk’a Dukak’ın hizmetine girmesi; sultan Berkyaruk'a suikast girişimi.

-Ağustos 1096 :İlk Haçlı kafilesinin Bizanslılar tarafından İstanbul'dan Anadolu yakasına geçirilmeleri.

-Eylül 1096 :İlk başıbozuk Haçlı ordusunun Türkiye Selçuklu kuvvetleri tarafından yok edilmeleri.

-Ekim/Kasım 1096 :Gürboğa’nın Musul’u teslim alması.

-1096 (Sonları) :Cenahüddevle Hüseyin'in Maarretünnûman ve kalesini ele geçirmesi.

-1097 :Sultan Berkyaruk'un Sencer'i Horasan meliki ataması; Fatımîlerin Suriye ve Filistin'i istilâ girişimle¬ri; melik Rıdvan’ın Fatımîler adına Şii hutbesi okutması; hutbeyi yeniden Abbasî Halifesi ve Selçuklu Sultanı adına deştirmesi (Eylül); Emîri Emîran Muhammed bin Süleyman'ın tutsak alınıp gözlerine mil çekilmesi; emîr Ekinci'nin öldürülmesi; Bağdat-Karahanlı hükümdarı Süleyman bin Davut’un ölümü.

-Ocak 1097 :Düzenli Haçlı ordusu komutanlarının İstanbul'da Bizans imparatoru Aleksios Komnenos'a Bağlılık And'ı içmeleri.

-22 Mart 1097 :Rıdvan’ın Dukak'ı Kınnesrin yörelerinde yenilgiye uğratması.

-Mayıs 1097 :Haçlıların Türkiye Selçuklu başkenti İznik’i kuşatmaları.

-19 Haziran 1097 :İznik'in Haçlılar tarafından işgali ve şehrin Bizans kuvvetlerine teslim edilmesi.

-Temmuz 1097 :Türkiye Selçuklu kuvvetlerinin Eskişehir ovasında Haçlılar karşısında giriştikleri savaşta başarılı olamayıp geri çekilmeleri.

-Ağustos/Eylül 1097 :Emîr Porsuk’un Batınîler tarafından öldürülmesi.

-Ekim 1097 :Haçlı kuvvetlerinin Antakya Önlerine gelmesi.

-Ekim/Kasım 1097 :Melik Turan şah'ın ölümü.

-5 Kasım 1097 :İranşah'ın Kirman tahtına geçmesi.

-1098 (Ortaları) :Melik Rıdvan’ın isyan girişiminde bulunan Haleb Reisi Berekât’ı ve yandaşlarını öldürtmesi.

-10 Mart 1098 :Urfa Haçlı Kontluğumun kurulması.

-14 Haziran 1098 :Antakya'da Aziz Petrus Katedralinde Hz. İsa’nın böğrünü delen mızrağının güya Haçlılar tarafından bulunması.

-27 Haziran 1098 :Haçlıların Pierre l'Hermite başkanlığında Selçuklu ordusu başkomutanı Gürboğa’ya bir elçi heyeti göndermeleri.

-30 Haziran 1098 :Haçlıların Antakya'yı işgal ile burada bir Haçlı Prensliği kurmaları.

-Ağustos 1098 :Fatımîlerin Kudüs'ü ele geçirmeleri.

-Eylül 1098 :Azaz'da melik Rıdvan'a karşı isyan çıkması.

-Kasım 1098 :Haçlıların Bâre'yi ele geçirmeleri.

-1098/99 :Melik İranşah'ın emîr Üner’i yenilgiye uğratması.

-1099 :Emîr Üner’in öldürülmesi.

-3 Haziran 1099 :Haçlıların Remle'yi işgali.

-15 Temmuz 1099 :Haçlıların Kudüs'ü işgali ve burada Haçlı Krallığı'nıkurmaları.

-4 Kasım 1099 :Bağdat'ta Muhammed Tapar adına hutbe okutulması.

-1100 :Danişmentli Gümüştekin Ahmet Gazi’nin Antakya prensi Bohemund'u tutsak alması; Şahinşah'ın Türkiye Selçuklu Devleti sultanı olması.

-15 Mayıs 1100 :Berkyaruk-Muhammed Tapar arasında ilk savaş (Save savaşı).

-25 Mayıs 1100 :Bağdat'la Muhammed Tapar adına yeniden hutbe okunması.

-Tem/Ağustos 1100 :Halifelik veziri Amîdülmülk'ün azli ve ölümü.

-Kasım 1100 :Urfa kontu Baudouin'in Kudüs krallık tahtına oturması.

-1100/01 :Emîr Çavlı Saka ve Huzistan ve Fars sınır bölgelerini Batınîlerden temizlemesi.

-1101 :Danişmendli Gümüştekin Ahmet Gazi’nin Haçlıları Malatya yörelerinde yenilgiye uğratması: 1. Kılıç Arslan’ın Haçlıları -Ereğli yörelerinde ağır bir yenilgiye uğratması; Raymond'un Tancred'in hapsinden kurtarılması.

-5 Nisan 1101 :Sultan Berkyaruk ve Muhammed Tapar arasındaki ikinci savaş.

-Temmuz 1101 :Rıdvan’ın Haçlılar karşısında Kellâ da yenilgiye uğraması.

-13 Eylül 1101 :Sultan Berkyaruk'un Bağdat'a, gitmesi.

-Ekim 1101 :İranşah’ın öldürülmesi.

-23 Ekim 1101 :Berkyaruk'u üçüncü karşılaşmada yenilgiye uğratan Muhammed Tapar'ın Bağdat'a gelmesi.

-16 Kasım 1101 :Arslan şah'ın Kirman Meliklik tahtına oturması.

-27 Aralık 1101 :Sultan Berkyaruk-Muhammed Tapar barış antlaşması.

-Şubat/Mart 1102 :Sultan Berkyaruk'un giriştiği dördüncü savaşta Muhammed Tapar'ı yenilgiye uğratması.

-Nisan 1102 :Dukak'ın Rahbe'yi ele geçirmesi.

-22 Mayıs 1102 :Sultan Sencer’in Kadir Han'ı öldürtmesi.

-Eylül 1102 :Sultan Berkyaruk'un Muhammed Tapar’ın İsfahan'da kuşatması; Musul emîri Gürboğa’nın ölümü.

-3 Ekim 1102 :Sultan Berkyaruk'un Isfahan kuşatmasından ayrılması.

-Aralık 1102 :Rahbe emîri Kaymaz’ın ölümü.

-27 Aralık 1102 :Bağdat Şıhneliği’ne atanan Gümüştekin Kayserî’nin Bağdat'a gelmesi.

-1103 :Karahanlı şehzadesi Hasan bin Ali’nin Karahanlı hükümdarı II. Muhammed Han'la mücadeleye girişmesi.

-Ocak 1103 :Emîr Mevdud’un ölümü.

-23 Ocak 1103 :Şıhne Gümüştekin Kayseri’nin Bağdat'tan ayrılmak zorunda kalması.

-17 Şubat 1103 :Sultan Berkyaruk ve Muhammed Tapar arasında beşinci savaş.

-Mayıs 1103 :Cenahüddevle Hüseyin’in Batınîler tarafından Humus'ta öldürülmesi.

-1103 (Sonları) :Melik Rıdvan-Tancred Barış Antlaşması’nın imzalanması.

-1104 Ocak :Melik Rıdvan'ın Bâlis, Faya ve Selemiye kalelerini Haltlardan geri alması.

-1104 :Sultan Berkyaruk ile Muhammed Tapar Barış Antlaşmasının imzalanması.

-Haziran 1104 :Melik Dukak’ın ölümü.

-Tem/Ağustos 1104 :Halifenin sultan Berkyaruk'a hil'at ve saltanat menşuru göndermesi.

-Eylül 1104 :Ertaş’ın Dımaşk Selçuklu meliki olması.

-Ekim 1104 :Melik Ertaş’ın Dımaşk'tan ayrılması.

-22 Aralık 1104 :Sultan Berkyaruk’un ölümü.

-1105 :Toulouse kontu Raymond'un ölümü.

-10 Şubat 1105 :Sultan Muhammed Tapar'ın Bağdat'a gelişi.

-2 Mart 1105 :Emîr Ayaz’ın öldürülmesi.-

-Eylül 1105 :Sultan I. Kılıç Arslan'ın Malatya'yı ele geçirmesi.

-1105/06 :Kadı Ebû Ali Said’in öldürülmesi.

-10 Şubat 1106 :Emîr Sadaka’nın Hille'ye dönüşü,

-Eylül 1106 :Haçlıların Efâmiye kalesini ele geçirmeleri.

-11 Eylül 1106 :Fahrülmülk bin Nizamülmülk’ün Batınîler tarafından öldürülmesi.

-1106/07 :Emîr Çökürmüş'ün ölümü.

-22 Mart 1107 :Sultan I. Kılıç Arslan’ın Musul’a hâkim olması.

-2 Nisan 1107 :Sultan Muhammed Tapar’ın Batınîlerle mücadele için harekete geçmesi.

-19 Mayıs 1107 :Emîr Çavlı’nın Rahbe'ye hâkim olması.

-Mayıs/Haziran 1107 :Sultan Muhammed Tapar'ın vezir Sâdül-mülk ve onun ileri gelen yandaşlarını öldürtmesi.

-13 Haziran 1107 :Çavlı ve müttefiklerinin sultan I. Kılıç Arslan'ı yenilgiye uğratmaları; I. Kılıç Arslan'ın Habur suyunda boğulmak suretiyle ölümü.

-8 Aralık 1107 :Sultan Muhammed Tapar’ın Bağdat'a gelmesi.

-1107/08 Ocak 1108 :Melik Rıdvan'ın Batınîlerin büyük bir bölümünü Halefe'den çıkartıp olumsuz faaliyetlerine son vermesi.

-20 Mayıs 1108 :Sultan Muhammed Tapar’ın Vâsıt'ı Aksungur Porsuki'ye İkta etmesi.

-Eylül 1108 :Sultan Muhammed Tapar'ın Bağdat'tan ayrılması. Emîr Çavlı’nın Bâlis kent ve kalesini ele geçirmesi.

-Eylül/Ekim 1108 :Batınîlerin Isfahan kadısı Ubeydullah bin Ali'yi öldürmeleri; emîr Medud’un Musul ve çevresi yönetimini eline alması.

-Ekim/Kasım 1108 :Çavlı - Baudouin ile Rıdvan- Tankred kuvvetlerinin savaşı.

-Kasım 1108 :Çavlı’nın Haçlılarla Telbâşir savaşı.

-1108/09 :Muhammed Tapar’ın emîr Çavlı’yı Fars valiliğine ataması.

-4 Mayıs 1109 :Batınîlerin Nişabur kadısı Saik bin Muhammed'i öldürmeleri.

-1109/10 :Sultan Muhammed Tapar’ın Musul emîri Mevdud ve Ahlat şahlar emîri Sökmen el-Kutbî'yi Haçlılara karşı bir seferle görevlendirmesi; Sagun Bey’in isyanı; emîr Hasan’ın Haçlılarla yaptığı savaşta şehit olması.

-1110 :Sultan Muhammed Tapar'ın Gürcü ilerlemesini durdurması.

-Mayıs 1110 :Selçuklu ordusunun Haçlılara karşı seferi.

-Ağustos 1110 :Selçuklu ordusunun Urfa kuşatmasını bırakıp Harran'a çekilmesi.

-1110/11 :Sultan Muhammed Tapar’ın vezir Ziya'ül-mülk’ü azli ve yerine Hatır Muhammed bin el-Hüseyin'i ataması; Haçlıların Esârib kalesini işgali.

-1111 :Selçuklu ordusunun Haçlılara karşı seferi.

-24 Şubat 1111 :Suriyelilerin Haçlı baskısı dolayısıyla şikâyet için geldikleri Bağdat'ta Halife Camii'nde olay çıkarmaları.

-28 Temmuz 1111 :Selçuklu ordusunun Telbâşir'i kuşatması.

-15 Eylül 1111 :Emîr Mevdud ve Tuğtekin'in Şeyzer'in doğusunda karargâh kurmaları.

-1112 (Başları) :Melik Rıdvan-Tuğtekin ittifakı.

-Haziran 1112 :Emîr Mevdud'un Urfa kuşatmasından sonra Musul'a dönmesi.

-Mayıs 1113 :Emîr Mevdud'un Tuğtekin'in çağrısı üzerine kuv¬vetleriyle Suriye'ye gelmesi.

-Haziran 1113 :Emîr Mevdud'un Tuğtekin'le birlikte Taberiye de Haçlıları yenilgiye uğratmaları.

-28 Haziran 1113 :Selçuklu ordusunun kral Baudouin’le savaşı.

-Ağustos 1113: :Melik Rıdvan-Tuğtekin ittifakının bozulması.

-5 Eylül 1113 :Emîr Mevdud ve Tuğtekin’in Dımaşk'a gelmeleri.

-10 Ekim 1113 :Emîr Mevdud’un Dımaşk'ta camide Batınîler tarafından öldürülmesi.

-10 Aralık 1113 :Melik Rıdvan'ın ölümü ve oğlu Tacüddevle Alp Arslan'ın Haleb Selçuklu Devleti meliki olması.

-1114 :Sultan Muhammed Tapar'ın Aksungur Porsuk’yi Musul valiliğine ataması.

-Mart 1114 :Tuğtekin'in melik Tacüddevle Alp Arslan adına Dımaşk'ta hutbe okutması.

-Şubat 1114 :Tuğtekin'in Haleb'e gelmesi.

-Eylül 1114 :Haleb Selçuklu Devleti meliki Alp Arslan'ın öldürülmesi; Sultanşah'ın Haleb Selçuklu Devleti meliki olması.

-29 Kasım 1114 :Kuzey-Surıre'de büyük bir deprem olması.

-Ocak 1115 :Kırhan bin Karaca’nın İlgazi’yi tutsak alması.

-Mayıs/Haziran 1115 :Emîr Porsuk komutasındaki büyük bir Selçuklu ordusunun Haçlılarla savaş için Suriye'ye hareketi.

-14 Eylül 1115 :Rögar’in Selçuklu ordugâhına saldırması.

-1116 :Sultan Şahinşah’ın tahttan indirilmesi; Lülü’nün öldürülmesi; emîr Çav1ı’nın ölümü (Tahmini).

-9 Nisan 1116 :Tuğtekin'in sultan Muhammed Tapar’dan Haçlılara karşı yardım istemek amacıyla Bağdat'a gitmesi.

-1117 :Behramşah'ın Gazneli tahtına oturması.

-25 Şubat 1117 :Melik Sencer’in Gazne'ye girmesi.

-Mayıs 1117 :Aksungur Porsukî'nin Haleb'in kendisine teslimini istemesi.

-Kasım/Aralık 1117 :Sultan Muhammed Tapar'ın hastalanması,

-1117/18 :Haleb Selçuklu Devleti'nin sona ermesi.

-4 Nisan 1118 :Sultan Muhammed Tapar’ın büyük bir şölen düzenlemesi ve oğlu Mahmut'u tahta oturtması.

-18 Nisan 1118 :Sultan Muhammed Tapar’ın ölümü.

-11 Ağustos 1119 :Sultan Sencer’in sultan Mahmut'u yenilgiye uğratması.

-4 Eylül 1119 :Bağdat'ta sultan Sencer adına hutbe okunması.

-1119/20 :Sultan Mahmut’un Bağdat silmesi Mengübars'ı öldürtmesi,

-14 Haziran 1120 :Sultan Mahmut’un isyan eden melik Mesut’la savaşı.

-Eylül 1120 :Dübeys’in halifelik sarayının karşısında karargâh kurması.

-Aralık/Ocak 1120–21 :Sultan Mahmut'un Dübeys'e karşı harekete geçmesi.

-1121 :Gurlu İzzeddin Hüseyin'in sultan Sencer’e isyan etmesi; Belek Gazi’nin Gerger Ermenilerine karşı seferi.

-18 Ağustos 1121 :Selçuklu ordusunun Gürcüler karşısında yenilgiye uğraması.

-9 Mayıs 1122 :Batınîlerin Selçuklu veziri Sümeyremî'yi öldürmeleri.

-8 Haziran 1122 :Selçuklu ve Halifelik kuvvetlerinin Dübeys karşısında yenilgiye uğramaları.

-Ekim 1122 :Sultan Mahmut’un isteğiyle Nizamülmülk'ün oğlu Ahmet’in halifelik vezirliğine atanması.

-Kasım 1122 :Sultan Mahmut’un emîr Çavuş Bey'i Öldürtmesi.

-9 Kasım 1122 :Artukoğlu İl gazi’nin ölümü.

-1123 :Vezir Şemsülmülk Osman’ın öldürülmesi.

-Nisan 1123 :Haçlıların Esârib kalesine sahip olmaları.

-Haziran 1123 :Belek Gazi’nin Haleb'e hâkim olması.

-Tem/Ağustos1123 :Sultan Mahmut'un Gürcülerle savaşı göze alamayıp Hemedan'a dönmesi.

-1124 :Sultan Mahmut‘un Porsukî’yi Irak Şıhneliği’nden azli ve ona Basra'yı ıkta etmesi.

-Mayıs 1124 :Temürtaş’ın Haleb'e hâkim olması.

-1125 :Sultan Sencer’in Dübeys’i tutuklatması.

-11 Ağustos 1125 :Bağdat şıhnesi Barankuş'un Bağdat'tan ayrılıp sultan Mahmut’un yanına Hemedan'a gitmesi.

-25 Kasım 1126 :Batınîlerin Musul emîri Aksungur Porsukî’yi öldürmeleri.

-1127 :Aksungur Porsukî’nin oğlu Musul emîri Mesut’un ölümü.

-Ocak 1127 :Sultan Mahmut’un Bağdat'a gelmesi.

-Ekim 1127 :İmadeddin Zengi’nin Musul’a vali olarak gönderilmesi.

-11 Şubat 1128 :Dukak’ın oğlu melik Tutuş’un ölümü ve Dımaşk Selçuklu Melikliği'nin sona ermesi.

-12 Ocak 1129 :Sultan Mahmut’un sultan Sencer’le aldığı kararları uygulamak için Bağdat'a gelmesi.

-29 Ocak 1129 :Sultan Mahmut'un Ebulkasım Dergüzinî'yi yeniden vezirliğe ataması.

-1130 :Emîr Gazi’nin Ânazarba kalesi yörelerinde II. Bohemund’u yenilgiye uğratması ve bu Haçlı liderlerinin hayatını yitirmesi; Batı-Karahanlı Devletinin Karahıtaylar'a tâbi olması.

-Nisan 1130 :Sultan Sencer’in Semerkant'ı ele geçirmesi.

-Kasım/Aralık 1130 :Melik Mesut’un sultan Sencer’den ayrılması.

-Mayıs 1131 :Şîrgir ve oğlunun öldürülmesi.

-10 Eylül 1131 :Sultan Mahmut’un Hemedan'da ölümü ve yerine oğlu Davut’un Irak Selçukluları Devleti tahtına geçmesi

-25 Mayıs 1132 :Sultan Sencer’in melik Mesut ve müttefiklerini Dînever yakınlarında yenilgiye uğratması.

-Temmuz 1132 :Sultan Tuğrul'un yeğeni Davut'u yenilgiye uğratması.

-Aralık/Ocak 1132-33 :Melik Mesut’un Bağdat'ta önce kendi adına sultan olarak hutbe okunması, daha sonra da Davut adına hutbe okunması.

-15 Ocak 1133 :Sultan Mesut ve müttefiklerinin Azerbaycan'a yürümeye karar vermeleri.

-Haziran 1133 :Sultan Mesut’un Hemedan'ı ele geçirmesi,

-Temmuz 1133 :Halife Musterşid’in Zengi’yi cezalandırmak için Musul’u kuşatması ve üç aylık bir kuşatmadan sonra başarısız olarak geri çekilmesi.

-1134 :Melik Muhammed'in Danişmendli tahtına geçmesi.

-Temmuz 1134 :Sultan II. Tuğrul’un melik Mesut’u yenilgiye uğratması.

-24 Ekim 1134 :Sultan II. Tuğrul’un ölümü ve yerine Mesud’un tahta çıkması.

-1135 :Danişmendli melik Muhammed’in Çankırı ve yörelerini Bizanslılardan kurtarması.

-Nisan/Mayıs 1135 :Sultan Mesut'a karşı olan emirlerin Bağdat'a gitmeleri.

-24 Mayıs 1135 :Emîr Porsuk (Porsukoğlu)'un halifeye katılması.

-24 Haziran 1135 :Sultan Mesut’un Halifelik kuvvetlerini yenilgiye uğratması.

-14 Temmuz 1135 :Emîr Beyaba’nın beraberindeki askerlerle Bağdat'a gelmesi.

-Tem/Ağustos 1135 :Sultan Mesut’un yeğeni Davut’a karşı harekete geçmesi.

-29 Ağustos 1135 :Batınîlerin halife Müsterşid'i işkenceyle öldürmeleri.

-8 Eylül 1135 :Raşid Billah'ın halife olması.

-13 Kasım 1135 :Melik Davut’un Bağdat'a gelmesi.

-1136 :Emîr Karasungur'un melik Davut’u Meraga yakınlarında yenilgiye uğratması; melik Muhammed'in Göksun'u Haçlılardan kurtarması.

-15 Ağustos 1136 :Sultan Mesut’un Bağdat'ın yağmalanmasını önlemesi.

-18 Ağustos 1136 :Raşid’in, gıyabında hali¬felikten azledilerek yerine Muktefi Liemrillah’ın getirilmesi

-1137 :Bizans imparatoru II. İoannes Komnenos'un Suriye seferine çıkması; sultan Mesut’un halife Muk¬tedî Liemrillah'a biat etmesi.

-Mart/Nisan 1137 :Sultan Mesut’un kız kardeşi Fatma Hatun'u halife Muktedî'yle evlendirmesi.

-Mayıs/Haziran 1137 :Sultan Sencer'in Karahanlı hükümdarı Mahmut bin Muhammed'i yenilgiye uğratması.

-1137/38 :Sultan Mesut'un Selçukşah'a Ahlat, Malazgirt, Erzen ve yörelerini ıkta etmesi.

-1138 :Kirman meliki Arslanşah’ın sultan Muhammed Tapar'ın kızıyla evlenmesi.

-Nisan/Mayıs 1138 :Emîr Bozaba nın Mengübars'ın öldürülmesine karşılık sultan Mesut'un emirlerinden Sadaka, Sungur, Anter Cevanî v.s.'i öldürtmesi.

-6 Haziran 1138 :Halife Raşit’in İsfahan'da Batınîler tarafından öldürülmesi.

-Eylül/Ekim 1138 :Sultan Sencer’in Harezm'e yürümesi.

-Kasım 1138 :Sultan Mesut'un veziri İmameddin Ebul-Berekât’ı azletmesi.

-1139 :Bizans imparatoru loannes'in Niksar’ı başarısız kuşatması.

-Şubat 1139 :Sultan Sencer'in Harezm'e hâkim olup Men'e dönmesi.

-Haziran 1139 :Sultan Mesut’un vezir Kemaleddin Muhammed’i öldürtmesi.

-1139/40 :Selçukşah'ın Siraz'da Kal'atül-Beyza’da hapsedilmesi; Batınîlerin sultan Sencer’in nedimi Mukarreb Cevher'i öldürmeleri.-

-1141 Mayıs :Doğu-Karahanlı Devleti'nin Karahıtaylara tâbi olması.

-1141 :Harezmşah Atsız’ın sultan Sencer’e tâbi olması.

-9 Eylül 1141 :Karahıtayların sultan Sencer'i Katvan'da yenilgiye uğratmaları.

-1141/42 :Sultan Mesut’un emîri Ahur Kızıl'ı Bağdat Şıhneliğine ataması.-

-Ekim 1141 :Harezm şah Atsız’ın Selçuklu hakimiyetindeki Serahs şehrini istilası.

-Aralık-Ocak 1141/42 :Danişmendli hükümdarı melik Muhammed'in ölümü.

-1142 :Bizans imparatoru loannes'in Beyşehir gölündeki adaları işgal etmesi.

-28 Mayıs 1142 :Harezmşah Atsız'ın Nişabur’da kendi adına hutbe okutması.

-1143 :Bizans imparatoru loannes'in Çukurova'da ölümü.

-Haziran 1143 :Sultan Mesut’un Sivas'ı alıp Malatya'yı kuşatması.

-1143/44 :Melik Davut’un Batınîler tarafından Tebriz'de öldürülmesi.

-1144 :Sultan Mesut’un Ceyhun, Elbistan ve yörelerini fethile oğlu Kılıç Arslan'ı bölgeye melik ataması.

- Kasım 1144 :Zengi’nin Urfa'yı kuşatması.

-24 Aralık 1144 :Zengi’nin Urfa’yı Haçlılardan alıp Urfa Haçlı Kontluğu'na son vermesi.

-1144/45 :Sultan Mesut’un Müeyyidüddin Merzban’ı vezirliğe ataması.

-1145 (Tahmini) :Melik Arslanşah'ın ölümü.

-1146 :Sultan Mesut’un Brakena kalesini fethetmesi.

-Ekim/Kasım 1146 :Atabek Çavlı’nın Zencan'da ölümü.

-1147 :Gurluların Belh'e kadar uzanan topraklarını istilâ etmeleri.

-Nisan 1147 :Zengi'nin Atabek Abdurrahman'ı öldürmesi.

-Ekim 1147 :I. İzzettin Mesut'un III. Konrad komutasındaki Haçlı ordusunu Eskişehir yörelerinde bozguna uğratması.

-Nisan 1148 :Haçlı kuvvetlerinin Akkâ ve diğer limanlardan karaya çıkmaları.

-1149 :Sultan Mesut’un Maraş'ı Haçlılardan kurtarması.

-1150 :Sultan Mesut’un Göksün. Behisni, Göynük, Gaziantep, Dülük ve Râban kale ve kentlerini fethedip Telbâşir'i kuşatması.

-1150 :Sultan Sancar’ın son batı seferi: Rey’e gelişi ve Mesud’un, huzuruna gelerek itaatini arz etmesi.

-1151 :Danişmendli Yağıbasan’ın Karadeniz kıyılarına saldırması; Gurluların Gazve’yi işgal ile ateşe vermeleri.

-1152 Haziran :Yağıbasan-Zülkarneyn ittifakı.

-1152 :Sultan Sencer’in Gurlu Alâeddin'i yenilgiye uğratıp Ali Çetrî ile birlikte tutsak alması.

-Ekim 1152 :Şehzade Melikşah'ın Irak Selçuklu sultanı olması.

-2 Ekim 1152 :Sultan Mesut’un ölümü.

-1153 :Irak Selçukluları hükümdarı Mehmed’in tahta çıkması.

-Mart/Nisan 1153 :Oğuzların sultan Sencer tutsak almaları.

-11 Eylül 1153 :Oğuzların melik Süleymanşah'ı Nişabur'a getirip adına sultan olarak hutbe okutmaları.

-31 Eylül 1153 :Oğuzların Selçuklu Payitahtı Merv’i yağma ve katliamları.

-1153/54 :Irak Selçuklu Devletinin istikrar kazanması; halife Muktedi’nin Tekrit'i başarısız kuşatması.

-Mayıs 1154 :Süleymanşah’ın Büyük Selçuklu tahtını bırakarak, Horasan’dan ayrılıp, Curcan’a dönmesi ve Selçuklu emirlerinin de desteğiyle Irak Selçukluları tahtım ele geçirmesi.

-10 Ekim 1154 :Halifelik ordusunun Selçuklu ordusunu Bezimzâ'da yenilgiye uğratması.

-Kasım 1154 :Oğuzların Tus kentini işgal ile tahrip ve yağma etmeleri.

-Kasım/Aralık 1154 :Emîr Alpkuş’un ölümü.

-Aralık/Ocak 1154-55 :Selçuklu emirlerinin Sencer’in yeğeni Mahmut'u sultan yapıp adına hutbe okutmaları.

-1155 :Sultan I. izzettin Mesut'un ölümü.

-Eylül 1155 :Mahmut Han'ın Oğuzlarla geçici barış yapması, Sumla’nın halifelik kuvvetlerini yenilgiye uğratması.

-1156 :Harezmşah Atsız’ın ölümü.

-25 Şubat 1156 :Süleymanşah’ın başında çetr olduğu halde Bağdat'a gelmesi.

-Nisan 1156 :Sultan Sencer’in tutsaklıktan kurtulması.

-27 Haziran 1156 :Melik Muhammed bin Arslanşah'ın ölümü ve Tuğrul şah’ın Kirman Selçuklu tahtına çıkması.

-1157 :Musul Atabeği Nureddin Mahmut'un işgal ettiği Selçuklu topraklarından çekilmesi.

-Ocak 1157 :Sultan II. Muhammed'in Bağdat'ı kuşatması.

-26 Nisan 1157 :Sultan Sencer’in ölümü.

-6 Mayıs 1157 :Sultan II. Muhammed'in Bağdat kuşatmasını terk edip Hemedan'a yönelmesi

-13 Aralık 1158: :Sultan II. Muhammed'in ölümü.

-22 Mart 1160 :Sultan II. Kılıç Arslan'ın Manuel ve Yağıbasan’a anlaşma önerisinde bulunması; şehzade Melikşah’ın ölümü.

-Mart/Nisan 1161 :Süleymanşah'ın Irak Selçuklu tahtına oturması.

-Kasım 1160 :Arslanşah’ın Irak Selçukluları tahtına çıkışı.

-1161 :Gürcülerin Anı kentini işgal etmeleri; Sultan Süleyman Şah'ın öldürülmesi.

-Ağustos 1161 :Selçuklu kuvvetlerinin Anı'yı başarısız kuşatma girişimleri.

-3 Ağustos 1161 :Atabek İldeniz’in emîr İnanç’ı yenilgiye uğratması.

-Temmuz 1163 :Selçuklu kuvvetlerinin Gürcüleri yenilgiye uğratmaları.

-1164 :Selçuklu kuvvetleri karşısında yenilgiye uğrayan Gürcülerin Anı'dan çekilmeleri.

-1165 :Sultan II. Kılıç Arslan’ın Danişmendli yönetimindeki Elbistan, Darende, Gedük ve Tohma Suyu yörelerini ele geçirmesi.

-12 Nisan 1165 :Vezir Şihabeddin Sika’nın ölümü.

-13 Aralık 1165 :Sultan Arslanşah’ın Fahreddin Razî’yi vezirliğe ataması.

-8 Mart 1166 :Emir Şerafeddin Gürdbazu’nün ölümü.

-1166/67 :Harezmşahlarla birleşerek Selçuklu topraklarına saldıran emir İnanç’ın İldeniz’in karşı hareketiyle geri çekilmesi.

-1167/68 :Meraga emîri Arslanapa’nın halifeye bir elçi gönderip yanında bulunan sultan II. Muhammed’in oğlu adına hutbe okutmasını istemesi.

-1168 :Rey valisinin Sâve'de tutuklanması.

-Mart 1169 :Şirkuh’un Ölümü.

-Ağustos 1169 :Salâhaddin Eyyubî'nin Mısır a hâkim olması.

-Mart 1170 :Kirman meliki Tuğrul’un ölümü.

-1170 :II. Arslanşah’ın ilk kez Kirman Selçuklu tahtına oturması.

-Tem/Ağustos 1170 :Arslanşah’ın Celâleddin Ebul-Fazl Dergüzinî’yi vezirliğe ataması.

-Şubat 1171 :II. Arslanşah’ın ikinci kez Kirman Selçuklu tahtına oturması.

-Eylül 1171 :Salâhaddin Eyyubi’nin Fatımi Halifeliği’ne son vermesi ve Mısır’da Abbasî Halifeliği adına hutbe okutması.

-1171 :Oğuzların Gazne’yi işgalleri.

-1172 :Harezmşah İlarslan’ın ölümü.

-Haziran 1172 :II. Arslanşah'ın Berdesir kenti önünde karargâh kurması.

-Kasım/Aralık 1172 :II. Arslanşah ve Behramşah'ın Kirman'ı bölüşmeleri.

-Nisan 1174: :II. Arslanşah-Behramşah'ın Râyin kasabası yöresinde savaşı.

-Mayıs 1174 :Nureddin Mahmut'un ölümü.

-Ekim 1174 :Gürcülerin Ani’yi işgali.

-1174/75 :Emîr Arslanapa’nın ölümü.

-1175 :Selçuklu ordusunun başarısız Gürcü seferinden Nahçıvan'a dönmesi; atabey İldeniz’in ölümü; II. Muhammed şah’ın Kirman Selçuklu meliki olması.

-Mayıs 1175 :Kirman’ın yeniden melik Behramşah’ın eline geçmesi.

-Tem-Ağustos1175 :İldeniz’in Doğu Anadolu Türk beyleriyle birleşerek Gürcistan üzerine sefer yapması.

-Ağustos 1175 :Melik Behramşah’ın ölümü.

-Ocak 1176 :Sultan Arslanşah'ın kayınpederi Seyyie Fahreddin Alau’d-Devle tara-fından, Atabek Cihan Pehlivan’ın isteği doğrultusunda zehirletilerek öldürtülmesi ve yerine oğlu II. Tuğrul’un geçirilmesi.

-Mart 1176 :Kutbeddin Muhammed'in oğlu Pehlivan’ın Berdesir’e girip şehir hâkimi Ebulfevâris Kuhî’yi yakalatması.

-Eylül 1176 :Sultan II. Kılıç Arslan’ın Bizans imparatoru Manuel’i Miryakefalon'da ağır bir yenilgiye uğratması.

-Mart 1177 :Turanşah'ın melik II. Arslan şah ile Ciruft önlerinde savaşa tutuşması.

-Haziran 1178 :Müeyyidüddin Reyhan ve beraberindeki emirlerin Berdesir önlerinde karargâh kurmaları.

-Ekim 1178 :Sultan II. Kılıç Arslan’ın Malatya'yı Emân'la teslim alması.

1178/79 :Kutbeddin Muhammed ve Salgurlu ordusunun Ciruft önlerine gelmesi.

1179/80 :Atabek Cihan Pehlivan’ın Şiras'a saldırması.

1180 :Halife Müstazi Biemrillah’ın ölümü ve oğlu Nâsır Lidinîllah'ın halife olması; Bizans imparatoru Manuel’in ölümü; Kirman.'da büyük bir kıtlık olması; sultan II. Kılıç Arslan’ın, damadı Diyarbakır ve Hasankeyf emîri Artuklu Nureddin Muhammed’e karşı harekâta girişmesi.

1181 :Oğuzların Germsir'e yönelmeleri.

Eylül/Ekim 1181 :Oğuzların Berdesir'e yönelmeleri.

1182 :Selahaddin Eyyubî’nin Diyarbakır ve Silvan kalelerini alması.

Kasım 1182 :Selahaddin Eyyubî’nin Musul’u birinci defa kuşatması ve başarısızlığa uğraması.

1184/85 Nisan 1185 :Berdesir'de büyük bir kıtlığın olması. Salâhaddin Eyyubî’nin Musul’u yeniden kuşatması.

Temmuz 1185 :Ahlat hakimi II. Sökmen’in ölümü

17 Aralık 1185 :Oğuz beyi Dinar’ın kuvvetleriyle Kirman’a girmesi.

1186 :Sultan II. Kılıç Arslan’ın Selçuklu ülkesini 11 oğlu arasında bölüştürmesi.

Şubat/Mart 1186 :Atabek Cihan Pehlivan'ın ölümü ve yerine kardeşi Kızıl Arslan’ın geç-mesi.

1187 :Sultan III. Tuğrul'un Hâce Azizeddin'i vezirliğe ataması.

3 Temmuz 1187 :Salâhaddin Eyyubî'nin Hıttin'de Haçlıları ağır bir yenilgiye uğratması.

10 Eylül 1187 :Emîr Dinar’ın Berdesir'e hâkim olması.

Ekim 1187 :Salâhaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü aman ile Haçlılardan teslim alması ve buradaki Haçlı Krallığı'na son vermesi.

Kasım 1187 :Sultan Tuğrul ile Kızıl Arslan arasında mücadelelerin başlaması ve Tuğrul’un kaybettiği payitahtı Hemedan’ı tekrar ele geçirmesi.

6 Mayıs 1188 :Selçuklu kuvvetlerinin Daymerg'de halifelik ordusunu yenilgiye uğratması.

Ocak 1189 :Kirman Selçuklu Devleti’nin yıkılması ve bu ülkede emîr Dinar tarafından bir Oğuz Devletinin kurulması.

Nisan/Mayıs 1189 :Kutluğ İnanç’ın Isfahan hâkimi olup şıhne Özdemir’i öldürtmesi.

-Ekim 1189 :Sultan II. Kılıç Arslan'ın oğlu Sivas meliki Kutbeddin Melikşah'ın veliaht ilân edilmesi.

-1189 :Kızıl Arslan’ın Irak’ı ele geçirmesi ve Tuğrul’u tasfiye etmesi

-1190 :Selçuklu ordusunun Akşehir yörelerinde Haçlılara ağır kayıplar verdirmesi.

-Ekim 1190 :Tuğrul’un Kızıl Arslan tarafından yakalanarak hapsedilmesi.

-Ağustos/Eylül 1191 :Kızıl Arslan'ın öldürülmesi.

-28 Haziran 1192 :Sultan III. Tuğrul’un atabek Kutluğ İnanç'ı yenilgiye uğratması.

-Ağustos 1192 :Arslan Yürekli Rişar’ın Salâhaddin Eyyubî ile üç yıl süreli bir barış antlaşması imzalaması; sultan II. Kılıç Arslan’ın ölümü ve Gıyaseddin Keyhüsrev'in Türkiye Selçuklu tahtına çıkması.

-Eylül/Ekim 1192 :Sultan III. Tuğrul'un İnanç Hatunla evlenmesi.

-Aralık 1193 :Sultan III. Tuğrul’un Rey kentini Harezmlilerden alması.

-30 Aralık 1193 :Sultan III. Tuğrul’un Rey yakınlarında Kutluğ İnanç'ı yenilgiye uğratması.

-24 Mart 1194 :Rey savaşında III. Tuğrul’un Harezmşah Tekiş tarafından bozguna uğratılarak öldürtülmesi ve böylece Irak Selçukluları Devleti’nin bu hükümdarla birlikte sona ermesi.

-1196 :Sultan I.Gıyaseddin Keyhüsrev'in ilk saltanatının sona ermesi.

-1196/97 :II. Rükneddin Süleymanşah’ın Türkiye Selçuklu tahtına oturması.

-1199: :Sultan II. Rükneddin Süleymanşah’ın vasal Ermeni prensi Leon’a karşı Çukurova seferi.

-Haziran 1200 :Sultan II. Süleymanşah’ın Malatya'yı ele geçirmesi.

-1202 :Selçuklu ordusunun Micingerd kalesi yörelerinde Gürcülere yenilmesi.


-Nisan 1204 :İstanbul'u işgal eden Haçlıların burada bir Latin imparatorluğu kurmaları.

- Temmuz 1204 :Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'ın Gürcü seferine giderken Konya-Malatya yolunda ölümü.

-1205 :Mugiseddin Tuğrulşah'ın Gürcistan’a saldırıya geçmesi.

-25 Şubat 1205 :I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in ikinci saltanatının başlaması.

-5 Mart 1207 :Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Antalya’yı fethi.

-1208/09 :Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Çukurova Ermenilerine seferi.

-1211 :Doğu Karahanlı Devleti'nin yıkılışı.

-5 Haziran 1211 :Sultan I. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Bizans imparatoru Aleksios'la Denizli-Ladik arasında giriştiği savaşta şehit olması.

-20 Temmuz 1211 :I. İzzeddin Keykavus’un Selçuklu sultanı olması.

-1212 :Batı-Karahanlı Devleti'nin Harezmşahlar tarafından ortadan kaldırılması.

-1212/13 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus'un Ankara’yı alması ve kardeşi Alâeddin Keykubat'ı Minşâr (Masara) kalesine hapsi.

-Ocak 1214 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus'un Kıbrıs kralı Hugue ile ticaret antlaşması imzalaması.

-3 Kasım 1214 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus'un Sinop'u teslim alması.

-1215/1216 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus'un Çukurova Ermenilerine seferi.

-22 Ocak 1216 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus'un Antalya’yı şehirdeki Hıristiyan halkın işgalinden kurtarışı.

-Ekim 1216 :Haleb Eyyubî hükümdarı Meliküzzâhir'in ölümü.

-1218 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un Çukurova Ermenilerine karşı ikinci seferi ve onları yeniden itaat altına alması.

-Aralık/Ocak 1219-20 :Sultan I. İzzeddin Keykâvus’un ölümü ve Sivas'ta yaptırdığı Darüşşifa'daki türbesine gömülmesi.

-1223 (Başları) :Moğolların Türkistan'dan Güney-Rusya'ya dek uzanan ülkeleri istilâ etmeleri.

-1223 :Sultan I. Alâeddin Keykubad'ın Alanya'yı fethi, kale ve şehrin imarı ile bir tersane yapılması hususunda ferman çıkarması.

-Haziran 1223 :Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın yönetimde huzursuzluk çıkaran bazı emirleri öldürtmek, ya da hapse attırmak suretiyle bertaraf etmesi.

-1225 :Çukurova Ermenilerinin Haleb Eyyubî hükümdarı Şihabüddin Tuğrul ve Kıbrıs Haçlılarıyla, Selçuklu IV. Bohemund ittifakına karşı bir ittifak yapmaları; sultan I. Alâeddin Keykubad'ın Çukurova Ermenilerine karşı seferi ve onları yeniden itaat altına alması; Erzincan Mengücüklü emîri Fahreddin Behramşah'ın ölümü: Celâleddin Harezmşah Mengübirti’nin Azerbaycan'a gelip Meraga’yı başkent yapması.

-1226 :Sultan I.Alâeddin Keykubad'ın Diyarbakır Artuklu emîri Mesut’a karşı seferi; Kâhta’nın fethinden sonra kaleye Selçuklu bayrağının çekilmesi.

-Ağustos 1226 :Sultan I. Alâeddin Keykubad'ın Eyyubî-Artuklu ordusunu yenilgiye uğratıp Adıyaman, Kâhta ve Çemişgezek kalelerini fethi.

-1227 :Sultan I. Alâeddin Keykubad'ın Eyyubî hükümdarı Melikülâdil'in kızı Gaziye Hatun'la evlenmesi ve Suğdak seferi.

-1228 :Selçuklu ordusunun Karadeniz seferi ve başarısız Trabzon kuşatması.

-1229 :Celâleddin Harzemşah'ın Ahlat'ı kuşatması.

-1230 :Celâleddin Harzemşah'ın Ahlat'ı işgal ve tahrip etmesi ve Selçuklu-Eyyubî ordusuna karşı harekete geçmesi, fakat yenilgiye uğrayıp Azerbaycan'a kaçması, Ahlat'ın işgalden kurtarılması.

-1231 :Moğolların Doğu-Anadolu’ya girerek Sivas yakınlarına dek ilerlemeleri.

-1232 :Sultan I.Alâeddin Keykubad'ın Moğollara karşı Kemaleddin Kâmyar komutasında Doğu-Anadolu'ya bir ordu göndermesi.

-1234 :Mısır Eyyubî hükümdarı Melikülkâmil'in 100 bin kişilik bir orduyla Haleb-Kayseri kervan yolundan Selçuklu sınırlarını aşıp ilerlemesi.

Ağustos 1234 :Selçuklu ordusunun Eyyubî ordusunu Harput önlerinde yenilgiye uğratması ve Harput kalesini ele geçirmesi.

-1235 :Sultan I. Alâeddin Keykubad'ın Kemaleddin Kâmyar komutasında gönderdiği ordunun Urfa, Siverek, Harran, Rakka kent ve kalelerini fethetmesi.

-1237 :Harezmli Kayır Han'ın Pınarbaşı kalesindeki hapishanede ölümü.

-30 Mayıs 1237 :Sultan I. Alâeddin Keykubad'ın ölümü.

-Ağustos 1237 :Sultan II.Gıyaseddin Keyhüsrev'in Eyyubî hükümdarları Melikülkâmil ve Melik ünnâsır ile babası dönemindeki antlaşmaları yenilemesi.

-1238 :Mısır Eyyubî hükümdarı Melikülkâmil'in ölümü; sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Sadeddin Köpek’i öldürtmesi.

-Temmuz 1238 :Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Eyyubîlere karşı kazandığı Samsat zaferi.

-1239 :Moğolların Suğdak'ı işgali.

-1240 :Selçuklu ordusunun Babaî asilerini Malya ovasında yenilgiye uğratıp yok etmesi; Selçuklu ordusu tarafından kuşatılan -Amîd'in bazı şartlarla teslim olması.

-1242 :Baycu Noyan’ın Erzurum'u işgal ve tahrip etmesi.

-4 Temmuz 1243 :Moğolların Selçuklu ordusunu Kösedağ'da ağır bir yenilgiye ve bozguna uğratmaları.

-1245/46 :Sultan II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in Alâiyye'de ölümü.

-Haziran 1249 :II. İzzeddin Keykavus’un Ruzbe ovasında Kılıç Arslan'ın kuvvetlerini yenilgiye uğratması.

-1254 :II. Alâeddin Keykubad’ın öldürülmesi; IV. Kılıç Arslan'ın Ahmethisar yöresinde yenilgiye uğratılması ve II. İzzeddin Keykâvus'un tek başına Türkiye Selçuklu Devleti sultanı olması.

-Kasım 1254 :Selçuklu devlet adamı Celâleddin Karatay’ın ölümü.

-Ekim 1256 :Baycu Noyan'ın Aksaray yakınlarındaki Sultan Hanı yörelerinde Selçuklu ordusunu yenilgiye uğratması.

-Mart 1257 :Rükneddin Kılıç Arslan'ın Selçuklu tahtına oturtulması.

-Nisan 1257 :İzzeddin Aybek et-Türkmanî’nin oğlu Nureddin Ali'nin hükümdar ilân edilmesi.

-Mayıs 1257 :II. İzzeddin Keykâvus’un Konya’ya gelip Selçuklu tahtına oturması.

-1258/59: :Selçuklu ülke yönetiminin Rükneddin Kılıç Arslan ve II. İzzeddin Keykavus arasında bölüştürülmesi.

-1259 :Trabzon Komnenoslarının Sinop'u işgal etmesi.

-Kasım 1259 :Seyfettin Kutuz'un hükümdar ilân edilmesi.

-Eylül 1260 :Seyfettin Kutuz'un Moğolları Aynıcâlut köyü yörelerinde ağır bir yenilgiye uğratması.

-1262 :Sultan II. Izzeddin Keykâvus'un Bizans'a sığınması ve gelişen siyasî durum dolayısıyla hapse atılması; sultanın Altınordu -hükümdarı Bereke Han tarafından kurtarılıp Kırım'a getirtilmesi.

-1266 :IV. Rükneddin Kılıç Arslan’ın öldürülmesi.

-Ağustos 1266 :Ka1avun’un Ermeni müttefiklerini Derbesak yörelerinde yenilgiye uğratması.

-Nisan 1268 :Baybars'ın Antakya'yı Haçlılardan kurtararak buradaki Haçlı yönetimine son vermesi.

-1272/73 :Pervane Süleyman'ın Moğollara karşı Baybars'ı Anadolu’ya çağırması.

-1275 :Sahip Fahreddin Ali'nin Pervane Süleyman'ın hapsinden kurtarılıp vezirlik makamına döndürülmesi.

-Şubat 1275 :Baybars'ın Çukurova Ermenileri üzerine seferi çıkması,

-Mayıs/Haziran 1275 :Abaka'nın Acay Noyan'ı yeniden Türkiye'ye göndermesi.

-Temmuz 1275 :Abaka'nın Acay Noyan'ı Türkiye'deki görevinden alması.

-Aralık 1275 :Moğol-Selçuklu ordusunun Memlüklere ait Bîre kentini başarısız kuşatma harekâtı.

-Mayıs 1276 :Pervane Süleyman ve beraberindekilerin Abaka Han’ın oğlu Argun’la evlenen IV. Kılıç Arslan’ın kızı Selçuk Hatun'u Tebriz'e getirmeleri.

-Eylül 1276 :Pervane Süleyman ve beraberindekilerin Moğol Noyanlarından 30 bin kişilik Moğol ordusuyla Türkiye'ye dönmeleri ve Hatiroğlu isyanını bastırmaları.

-Nisan 1277 :Baybars'ın 30 bin kişilik ordusuyla Elbistan'a gelmesi ve Akçaderbend te Moğol ordusunu ağır bir yenilgiye uğratması.

-14 Mayıs 1277 :Karamanoğlu Mehmet Bey’in Konya'yı ele geçirmesi ve sultan olarak Siyavuş adına hutbe okutması.

-Mayıs 1277 :Karamanoğlu Mehmet Bey'in düzenlediği bir Divan toplantısında Türkçenin resmî dil olarak kabulü hususunda bir karar aldırtması.

- 26 Mayıs 1277 :Siyavuş ve Mehmet Bey’in, Kozağaç yörelerinde Fahreddin Ali’nin oğulları Nusretüddin Hasan ve Tacüddin Hüseyin'i yenilgiye uğratıp öldürmeleri.

-Haziran 1277 :Abaka Han’ın Türkiye'ye gelmesi,

-Ağustos 1277 :Pervane Süleyman'ın Moğollar tarafından idam edilmek suretiyle öldürülmesi.

-Haziran 1278 :Siyavuş’un yakalandıktan sonra başı kesilip derisi yüzülmek suretiyle öldürülmesi.

-1279/80 :II. İzzeddin Keykavus’un Kırım'da Ölümü.

-1280 :İzzeddin Keykâvus'un oğlu ve veliahdı II. Gıyaseddin Mesut'un Kırım'dan Kayseri'ye gelmesi.

-1282 :Abaka Han'ın ölümü.

-Mart 1284 :Sultan III. Gıyaseddin Keyhüsrev'in Argun Han'ın emriyle öldürülmesi.

-1285 :Argun Han'ın Türkmen hareketlerinin artması üzerine Geyhatu'yu 20 bin kişilik Moğol ordusuyla Anadolu’ya göndermesi.

-1288 (Başları) :Karaman, Germiyan ve Eşrefoğulları beyliğinin II. Gıyaseddin Mesut'u sultan tanımaları ve itaatlarını bildirmeleri.

-22 Kasım 1288 :Fahreddin Ali’nin ölümü.

-Temmuz 1291 :Geyhatu’nun Türkiye'den ayrılması.

-Eylül 1291 :Kazvinli Fahreddin'in öldürülmesi.

-1295 :Baydu’nun Geyhatu’yu tahttan indirip öldürtmesi; Gazan Han’ın Tugaçar Noyan'ı öldürtmesi.

-1296 :Sultan II. Gıyaseddin Mesut’un Gazan Han tarafından sultanlıktan alınıp Hemedan'a sürülmesi.

-Ekim 1297 :Baltu’nun öldürülmesi.

-1298 :III. Alâeddin Keykubad’ın Türkiye Selçuklu tahtına çıkarılması.

-1299 :Sülemiş'in isyanı.

-1299 Nisan :Moğol kuvvetlerinin Sülemiş'i bozguna uğratması ve onun yakalanarak öldürülüp cesedinîn yakılması(Ağustos).

-1301/2 :Sultan III. Alâeddin Keykubad’ın Gazan Han tarafından tahttan indirilip İsfahan'da ölünceye dek oturmak zorunda bırakılması.

-1302 :II. Gıyaseddin Mesut’un ikinci kez Türkiye Selçuklu Sultanlığına getirilmesi.

Mayıs/Haziran 1304 :Gazan Han’ın ölümü.

-1308 :II. Gıyaseddin Mesut’un ölümü ve Türkiye Selçuklu Devletinin sona