Selçuklar Hakkında Arapça Kaynaklar

Selçuklular sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

ARAPÇA KAYNAKLAR

1- ÖZEL VEKAYİNAMELER

1- Tarihü’l -Yemini Ebu Nasr Muhammed bin Abda'l-Cabbar el Utbi (350-431/961-1036)

2- Risala fi Tafzili'l-Atrak Ala Sairi’l-Ecnad ve Menakıbi’l-Hazreti’l- Aliyyettü’l-Sultaniye İbn Hassul, Ebu’l Ala (ölm.450-1058)

3- Siretü’l-Ferenc Ebü'l Fevaris, Hamdan bin Abdürrahim el Esarebî (640-542/1068-1147)

4- İbn-i Babeh

5- El-Berku’ş-Şami İmadeddin Kâtib El-İsfahani, Muhammed bin Muhammed (519-597/1125-1200)

6- El-Fethü'l-Kussi fi’l-Fethi’l-Kudsi İmadeddin Kâtib El-İsfahani, Muhammed bin Muhammed (519-597/1125-1200)

7- Tarihü'l-Bahir fi’d-¬Devleti’l-Atabekiyye İbnü’l Esir, Ebu’l Hasan İzzeddin Ali bin Ebu’l Kerem Muhammed el-Cezeri (555-630/1160 -1233)

8- En-Nevâdirü's-¬Sultâniyye Ve’l-Mehâsinü’l-Yûsufiyye İbn Şeddad Bahaeddin Yusuf bin Râfi (539-632/1145-1234)

9- Siret üs-Sultân Celâleddin Mengüberti En-Nesevî el Münşi, Şihabeddin Muhammed bin Ahmed bin Ali bin Muhammed (647-1249?)

10- Târihü Devleti’l-Ekrâd ve el-Etrâk El Hazreci (ölm. 1257 den sonra)

11- Kitâbü’r¬-Ravzateyn fi Ahbâri’d-Devleteyn Ebu Şâme Abdurrahman bin İsmail (599-665/1203-1267)

12- El-Ravz el-Zahir fî Siret el-Melik el-Zahir İbn Şeddad, İzzeddin Ebu Abdullâh Muhammed bin Ali bin İbrahim bin Ali, (613-684/1217-1285)

13- Ravdü’z-Zahir ü Siret-i Melikü’z-Zahir İbn Abdüz-Zahir, Kadı Muhyiddin Abdullah (620-692/1223-1293)

14- Müferricü’l-Kürûb fi Ahbâr-ı Beni Eyyûb İbn Vasıl, Cemaleddin Muhammed (604-697/1207-1298 )

15- Tuhfetü’l-Mülükiyye fi Devleti’l-Türkiyye Baybars-ı Mansuri, Rükneddin el-Hatai el-Devadâr (654-725/1247-1325)

16- Vekayiname Bedreddin Bektaş el-Fahiri (ölm.1349)

17- Derbend-name (Tarihü’bab ve’l El Bab); (Anonim)

GENEL VEKAYİNAMELER

1- Ünvanü’s-Siyer Muhammed bin Abdülmelik el-Hemedâni (ölm.521-1127)

2- Kitâbü’l-Enbâ Fi -Târihi’l-Hulefa Muhammed bin el-İmrani (ölm.1165-70)

3- Tezkiretü’l Hamduniye Ebü'l Meali Muhammed bin Hasan bin Hamdun (495-562/1102-1167)

4- Tarih Azimi, Muhammed bin Ali et-Tenuhi el-Azi¬mi (483-556/1090-1175)

5- Ahbarü’d-Devleti’s Selçukiyye (Zübdetü’t-Tevarih) Sadre’d-Din Ebu’l-Hasan Ali bin Nâsir el-Hüseyni (ölm. 590/1194)

6- Kitabü’l-Muntazam ve Mültakaüt’l-Multazam Fi Ahbari’l- Mülük Ve’l-Ümem İbnü’l-Cevzi Ebü’l-Ferec Abdurrahman bin Ali (510-597/1116-1200)

7- Kamil fi’t-Tarih İbnü’l Esir, İzzeddin Ali bin Muhammed (555-630/1160-1233)

8- Tarîh el-Mansürî İbn Nazîf, Ebü'l-Fazail Muhammed bin Ali el-Hamavî (ölm.633-1235’den sonra)

9- Mir'atü'z-Zeman Fi Tarihü’l-Ayan Sıbt İbnü’l-Cevzi Ebu’l-Muzaffer Yusuf bin Kızoğlu (582-654/1186-1256)

10- Tarihü Mısr (Ahbârü Mısr) İbn el-Müyesser, Muhammed bin Ali bin Yusuf (ölm. 677/1278)

11- Münyet el-Fudala fî Tevarîh el-Hulefa ve'l-Vüzera (Kitâbu’l-Fahri) İbnü’t-Tiktaka Safiyyüddin Muhammed bin Ali bin Tabataba (660-709/1262-1309)

12- Zübdetü’l-Fikre fi Tarihi'l-Hicre Baybars-ı Mansuri, Rükneddin el-Hatai el-Devadar (654-725/1247-1325)

13- Zeylu Mir'atü'z-Zaman Yununî, Kudbeddin Ebu’l-Feth (640-722/1242-1326)

14- El-Muhtasar fi Tarih-i Beşer Ebu’l-Fida, İsmail bin Mahmud (672-732/1273-1331)

15- Nihayetü’l-İreb fi Fünûnü’l-Edep Nüveyri, Şehabeddin Ahmed bin Abdülvahab (677-732/1279-1332)

16- Kenzü’d-Dürer ve Camiü’l-Gurar İbn Aybek ed-Devadari, Ebu Bekr bin Abdullah bin İzzeddin (öl.736-1336’dan sonra)

17- Zehebi, Muhammed bin Ahmed bin Osman bin Kaymaz (673-748/1256-1347)

a-Tarih el- İslam

b- Düvel-i İslâm

18- Uyun el-Tevarîh İbn Şakir el-Kütübî, Salahaddin Muhammed (686-764/1287-1363)

19- El-Bidaye ve’n-Nihaye İbn Kesir, İmadeddin İsmail bin Ömer (700-774/1300-1373)

20- Kitab es-Sulük fi-Ma’rifet Düvel el –Mulük El-Makrizi, Takiyyüddin Ahmed bin Ali (766- 845/1365-1441)

21- Ikdu’l-Cuman fi Tarih-i Ehli'z-Zaman Aynî, Bedrüddin Mahmud bin Ahmed (762-855/1361-1449)

22- En-Nücüm üz-Zahire fi Mülükü Mısr ve’l -Kahira Ebu'l-Ma¬hasin İbn Tagriberdi (812- 874/1409-1469)

23- Tarih ül-Hulafa Celalüd-Din Suyütî (ölm. 911/1505)

24- Siyerü’l Aba el Batarika (İskenderiye Patrikler Tarihi)