Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler

Yazar hakkında, eserinde verdiği bilgilerden başka hemen hemen hiç bir şey bilinmemektedir. Kendisinin naklettiğine göre, Moğollar’la temasa geçerek onları hıristiyanlaştırmak isteyen Dominiken misyonerler grubuna dahildi. Doğu dille¬rini çok iyi bildiği için bu vazifeye seçilmişti. Anadolu’da bu maksatla birkaç yıl kalmış (1242-1245) ve burasını dolaşarak bilhassa Türkmenler ve Moğollar hakkında pek çoğu görgüye dayalı bilgi toplamış ve eserine kaydetmiştir.
Eserin asıl metni, yani yazarın bizzat kendisi tarafından kaleme alınmış latince nüsha halen kaybolmuş olup, XV. yüzyıl Fransız tarihçilerinden Vincent de Beauvais, bu nüshanın pek çok parçasını aynen Speculum Historiale adındaki kitabının V.cildine iktibas etmiştir. Jean Richard, uzun ve yorucu bir çalışmadan sonra metin inşası usulüyle adı geçen eserden, Simon de Saint-Quentin’in latince metnini ye¬niden meydana çıkarmış ve yayınlamıştır.
Historia Tartarorum (Tatarlar’ın Tarihi), XIII. yüzyıldaki Selçuklu Anadolu’sunun Sosyal, siyasal, ekonomik acıdan faydalı bilgiler vermektedir. XIII.yüzyıl ortaların meydana gelen hadiseleri anlatır. Saltanat mücadeleleri, Moğol istilası, Babailik hareketi hakkında verdiği bilgilerle beraber yazarın kendi müşahedelerinin dışında, Babailer’le yapılan savaşlara katılan paralı Frank askerlerinden topladığı bilgileri de ihtiva eder. Bu eser özellikle Anadolu’nun ekonomik özelliklerini yansıtması acısından önemlidir.
Vincent de Beauvais, Miroire Historial, Fran. çev.J.De Vigny, Paris 1531 Histoire des Tartares (Historia Tartarorum), “Documents Relatifs l’Histoire des Croisades” serisi içinde, Paris 1965
...Geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com