Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Eyyübîler ve Memluklar devrindeki büyük katiplerden, elçilerden ve alimlerden olan müellifin hayatı hakkında, Baybars’a, el-Ravz el-Zahir fî Sîret el-Melik el-Zahir adı altında, şükran ifadesi olarak takdim ettiği eseri nedeniyle bilgi verilmişti.
İbn Şeddad inşa ve tarih sanatlarına (ilimlerine) tutkundu. Devlet görevleri yanında tarih sahasında değerli eserler yazdı. Bunların en meşhuru zamanına kadarki el-Cezîre, Şam tarihini özetlediği bu bölgelerin topografisini, sanat eserlerini, kültür ve iktisat tarihini anlattığı el-Alak el-Hatîra fi Zikri Ümera el-Şam ve'l-Cezîra adlı eseridir. Bu eserini, Memlüklerin Suriye seferlerine katıldığı sırada elde ettiği izlenimlerini bir araya getirerek yazmıştır. Haleb, Kınnesrin, Dımaşk, Ürdün, Filistin, Diyarımudar, Diyarbekir, Diyarırebia, adlı şehirlerin tarih ve coğrafyalarını anlatır. Bu eserin 671-680/1272-1281 yılları arasında tamamlamıştır.
Kitap adı geçen bu bölgelerin Eyyübîler devrindeki kültür tarihi bakımından en önemli kaynaktır. İçeriğinde, siyasî tarih yanında, genel coğrafi özellikleri, topografyası, şehirleri, kasabaları, buralardaki medreseler, hastaneler, hanikahlar, hanlar, hamamlar, kaleler, surlar, camiler, köprüler, kiliseler hakkında bilgi verir. Zaman zaman bölgenin, askeri, idari, ve iktisadî hayatı konularına da değinir.
Bu eserin bir kısmı halen yazmadır. Zamanımıza ulaşan bu önemli eserin Haleb ve etrafına ait kısmı Dominique Sourdel tarafından 1953 yılında, Dımaşk-Filistin-Ürdün'e ait kısmı iki cilt halinde Sami Dehhan tarafından 1954-1963 yıllarında, el-Cezîre'ye ait kısmı Yahya Abare tarafından 1978 yılında, Dımaşk'taki Fransız Enstitüsü yayınları arasında neşredilmiştir.
...Geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com