Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Yazar adı : RAMAZAN
Yazar soyadı : ŞEŞEN
Eser adı : Islam Cografyacilarina Göre Türkler ve Türk Ülkeleri
Yayın yeri :
Yayın tarihi :
Genel bilgi : BIRINCI BÖLÜM BÜTÜN TÜRK ÜLKELERINDEN BAHSEDEN METINLER I. Mahmûd el Kâgarî, Dîvânü lügât el-Türk'ten II. Mücmel-el-tavârîh'ten III. Ibn Rusteh, el-A?lâk el-nefise'den IV. Mes?ûdî, Mürûc el-zeheb'ten V. Mes?ûdî, el-Tenbih ve'l-isrâf'tan VI. Mes?ûdî, Aca?ib el-dünya'dan VII. Hudûd el-âlem'den VIII. Gerdizî, Zeyn el-Ahbar'dan IX. Köprülü Kütüphanesi, nr. 1623'teki yazmadan X. Avfî, Câmi el-hikâyât'tan XI. Idrisî, Nüzhet el-müstak'tan XII. Yâkut el-Hamavî, Mu?cem el-büldân'dan XIII. Kazvînî, Âsâr el-bilâd'tan XIV. Mübâreksâh ve Resîdüddîn'in eserlerindeki kabilelerinin listesi IKINCI BÖLÜM UMUMIYETLE BATI TÜRKLERINDEN BAHSEDEN ESERLER EBÛ ZEYD EL-BELHÎ EKOLÜ I. Istahrî, Memâlik el-mesâlik'ten II. Ibn Havkal, Sûret el arz'dan III. Makdisî, Ahsan-el-tekâsim'den IV. Ebû Hâmid el-Giranâtî, Tuhfet el-acâ?ib'te ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKLER HAKKINDA KISA VE DAGINIK BILGI VEREN ESERLER I. Ibn Hurdâdbih, el-Mesâllik ve'l-memâlik'ten II. Ya'kûbî, Kitâb el-büldân'dan III. Kudâme b. Caf 'er, Kitab el-harâc'tan IV. Ibn el-Fakih, Kitâb el-büldan'dan V. Mutahhar b. Tahir el-Makdisî, el-Bed? ve'l-târih'ten VI. Ebû Reyhân el-Bîrûnî'nin eserlerindeki Türklerle ilgili kisimlar VII. Ebû Ubeyd el-Bekrî, el-Memâlik ve'l-mesâlik'ten VIII. Ibn Sa?îd el-Magribî, Kitâb el cografya'dan IX. Cemâl el-Karsî, Mülhakât el-Surâh'tan. Satuk Bugra Han'in müslüman olusu ile ilgili hikâye DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SÂMÂNILER DEVRINDE MÂVERÂÜNNEHR I. Ibn Havkal, Sûrat el-arz'dan II. Makdisî, Ahsen el-tekâsim'den
Listeye geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com