Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Yazar adı : ERDOGAN
Yazar soyadı : MERÇİL
Eser adı : GÜRCISTAN TARIHI
Yayın yeri : ANKARA
Yayın tarihi : 2003
Genel bilgi : GÜRCISTAN TARIHI (Eski Çaglardan 1212 Yilina Kadar) Gürcüceden çeviren: Marie Félicité BROSSET Çeviren: Hrand D. ANDREASYAN Notlar ve Yayina Hazirlayan: Erdogan MERÇIL IÇINDEKILER ESKI ÇAGLARDAN 1212 YILINA KADAR SUNUS (Yayina Hazirlayanin Notu) XI BROSSET'IN KISA HAYAT HIKÂYESI XIII HRAND D. ANDREASYAN'IN KISA HAYAT HIKÂYESI XV BROSSET'IN ÖNSÖZÜ XIX I ESKI ÇAGLAR DEVRI GÜRCISTAN TARIHI 1 HAZARLARIN AKINLARI 9 MAKEDONYALI ISKENDER'IN GÜRCISTAN'A GIRMESI 16 1. Ilk Kartli Krali (M.Ö. 302-307, 65 Yil) Kartoslu Parnavaz'in hayati 20 2. Ikinci Kartloslular Kirali, Parnavaz'in oglu Saurmag (M.Ö. 237-162; 75 sene) 27 3. Üçüncü kiral Saurmag'in damadi Nemrûdlu Mirvan I (M.Ö. 162-112; 50 yil) 28 4. Dördüncü kiral Nemrudlu Mirvan I'in oglu Farnajom (M.Ö. 112-93; 19 yil) 30 5. Besinci kiral Arsak I, Arsasid, Arsak'in oglu (M.Ö. 93-81; 12 yil) 31 6. Altinci kiral - Artag Arsasid, Arsak'in oglu (M.Ö. 81-66; 15 sene) 31 7. Yedinci kiral Bartom I, Arsasid, Artag? in oglu (M.Ö. 66-33; 33 yil) 32 8. Sekizinci kiral Mirvan II Nemrûdlu, Faranjom'un oglu (M.Ö. 93-23 veya daha dogru olarak, M.Ö. 33-22; 10 sene) 33 9. Dokuzuncu kiral Arsak II Nemrûdlu, Mirvan II'nin oglu (M.Ö. 23-3; 20 sene) 33 10. Onuncu kiral Aderk, Kartloslu, Kartam'in oglu (M.Ö. 2 -M.S. 55; 57 sene) 34 11. Onbirinci hâkimiyet Farsman I ve Kaos, Kartloslular, Kartam'in ve Bartom II'nin ogullari (M.S. 55-72; 17 yil) 44 12. Onikinci hâkimiyet Farsman I ve Kaos, Kartloslular, Kartam'in ve Bartom II'nin ogullari (M.S. 72-87; 15 yil) 44 13. Onuçüncü hakimiyet Azork ve Armazel, Kartloslular, Farsman I'in ve Kaos'un ogullari (M.S. 87-103; 16 yil) 45 14. Ondördüncü hâkimiyet Amzasp I ve Derok Kartloslular, Azork ve Armazel'in ogullari (M.S. 103-113; 10 yil) 50 15. Onbesinci hâkimiyet iyi lâkabi ile anilip Kuel denilen Farsam II ve Mirdat I, Kartloslular, Amzasp I ve Derok'un ogullari (M.S. 113-129; 16 yil) 50 16. Onaltinci kiral Adam Kartloslu, Farsman II'nin oglu (M.S. 129-132; 3 yil) Annesi de (M.S. 132-146; 14 yil) 52 17. Onyedinci kiral Farsman III. Kartloslu, Adam?in oglu (M. S. 146-182; 4 yil) 52 18. Onsekizinci kiral Amzasp II, Kartloslu, Farsman III'ün oglu (M.S. 182-186; 4 yil) 53 19. Ondokuzuncu kiral Rev. Arsasid Ermenistan kiralinin oglu ve Amzasp'in kiz kardesinin oglu (M.S. 186-213; 27 yil) 55 20. Yirminci Kiral Vaçe, Arsasid, Rev? in oglu (M.S. 213-231; 18 yil) 55 21. Yirmibirinci kiral Bakur I, Arsasid, Vaçe'nin oglu (M.S. 231-246; 15 yil) 55 22. Yirmiikinci kiral - Mirdat II, Arsasid Bakur I'in oglu (M.S. 246-262; 14 yil) 55 23. Yirmiüçüncü kiral Asfagur, Arsasid, Mirdat II'nin oglu (M.S. 262-265; 3 yil) 55 IRANLILARIN GÜRCISTAN'A GIRMELERI VE MIRAN'IN CÜLUSU 58 24. Yirmidördüncü kiral Iran kiralinin oglu Husrevli Mirian (M.S. 265-342; 77 sene) ) 61 1. 61 2. Kiral Mirian'in ve bütün Gürcistan'in, annemiz ve havarimiz olan Azize Nino tarafindan hiristiyanligi kabul etmesi 67 3. Aziz Nino'nun müridi olan rahip Abiatar'in sözleri 80 4. Ayni rahip Abiatar'in Hazret-i Isa?nin entarisine dâir ikinci nutku 81 5. Azize Nino'nun müridi olan ve Kiral Mirian'in hiristiyanligi kabul ederek Azize'ye tâbi olusunu, haçin diktirilisini, kiliselerin insa edilisini ve bu vesile ile vuku bulan mucizeleri gözleriyle görmüs ve yazmis olan Sidonia?nin hikâyesi 87 6. Kiliselerin insasina dâir ayni Sidonia?nin hikâyesi 90 7. Mukaddes Haç'in Dikilmesi 96 8. Nino'ya Gürcistan kiralina ve bütün Gürcü milletine hitaben Roma patrigi ve Branc kirali tarafindan yazilan mektup 100 25'inci kiral Bakar I - Husrevli Mirian'in oglu (M.S. 342-364; 22 yil) 106 26'nci kiral Mirdat III, Husrevli, Bakar I'in oglu (M.S. 364-379; 15 yil) 107 27'nci kiral Varaz - Bakar (veya Bakar II), Husrevli, Mirdat III'ün oglu (379-393; 14 yil) 108 28'inci kiral Trdat, Husrevli, Varaz - Bakar'in kayinpederi (393-405; 12 yil) 115 29'uncu kiral Farsman IV Husrevli, Varaz - Bakar'in oglu (405-408; 3 yil) 115 30'uncu kiral Mirdat IV, Husrevli, Farsman'in kardesi (408-410; 2 yil) 115 31'inci Kiral Arçil I, Husrevli, Mirdat IV'ün oglu (410-434) 116 32'nci kiral Mirdat V, Husrevli, Arçil'in oglu (434-446; 12 yil) 119 33'üncü kiral Vahtang I (Gergaslan), Husrevli, Mirdat V'in oglu (446-499; 53 yil) 120 1. 120 2. Oset'e karsi sefer hazirliklari 123 3. Vahtang ve Tarhan dövüsü 127 4. Burada, Vahtang ile kendisi tarafindan öldürülen Osset Bakatar'in dövüsü hikâye edilir 127 5. Vahtang?in Bizans ülkesine seferi 132 6. Vahtang ve Bizans generali Palekartos'un çarpismasi General'in, kiral tarafindan öldürülmesi 141 7. Iranlilarin Vahtang Gorgasal ile harp etmek üzere Gürcistan'a gelmesi; Vahtang?in onlari maglup etmesi 146 8. Kiral Vahtang -Gorgasal'in, Hintliler, Sindliler, Abaslar ve Cürcanlilara karsi Iran kiralina yardim etmesi ve bütün bu milletlere galip gelmesi 151 9. Kiral Gorgasal'in Hindistan'a girmesi ve bu memleketi zapt etmesi 152 10. Kiral Vahtang? in Sind'e girmesi ve orada zafer kazanmasi 153 MESEL (Parabole) 11. Iran kirali ve Vahtang - Gorgasal'in Abazlar memleketini ele geçirmesi 157 12. Iranlilar'in, Vahtang Gorgasal'a karsi harp etmek üzere Gürcistan'a girmesi Vahtang?in Iran kiralinin oglu Bartam'i öldürmesi 164 34'üncü kiral, Daçi, Vahtang'in oglu, Husrevli (499-514; 14 yil) 167 35'inci kiral, Husrevli Bakur II, Daçi?nin oglu (514-528; 14 yil) 167 36'nci kiral, Husrevli Farsman V, Bakur II'nin oglu (528-542; 14 yil) 168 37'nci kiral, Husrevli Farsman VI, Farsman V'in kardesi (542-557; 15 yil) 168 38'inci kiral Bakur III, Farsman VI'in oglu, Husrevli (557-570; 13 yil) 179 II ARAP HÂKIMIYETI DEVRI (575-1015) BESINCI SÜLÂLE BAGRATLILAR ILK VEYA ASIL BAGRATLILAR Gürcistan eristavlarinin 40'inci mtavari Bagratli Stefanos I. Kuropalates Guaram'in Oglu (600-619; 19 yil) 189 41'inci Mtavar Adarnase I., Husrevî, Bakur III'un oglu (619-639; 20 yil) 193 42'nci mtavar Stefanos (Stephanos) II, Adarnase I'in oglu, Husrevî (639-663; 24 yil) 197 43'üncü saltanat, Mir ve Arçil II, Mtvar Stefanos II'nin ogullan, Husrevî (663-668; 5 yil) 202 44'üncü kiral, Arçil II- Stefanos II'un oglu ve Mir'in kardesi Husrevî (668-718; 50 yil) 211 Aziz ve Sanli Gürcistan kirali Arçil'in Sehadeti 216 45'inci saltanat, Ioane ve kardesi Cevansir, Gürcistan mtavarlari aziz martir Arçil'in ogullari, Husrevî (Ioane 68 ve kardesi 69 yil olmak üzere, 718-786, 7) 219 46'nci Gürcistan kuropalatesi Asot, Adarnase'nin, Bagratli (787-826; 39 yil) 223 47'nci kuropalates, Bagrat I, Kuropalates Asot'un oglu ve Adarnase ve Guaram'in kardesi, Bagratli (826-876; 50 yil) 228 48'inci kuropalates - kiral, David I, Bagrat'in oglu, Bagratli (876-881; 5 yil) 233 49'uncu kiral, Adarnase II, Kuropalates kiral David'in oglu, Bagratli, (881-923; 42 yil) 235 50'inci Sumbat, kiral-kuropalates, David'in kardesi olup, 958'de ölen Adarnase II'nin oglu. Bu Subat'in da tarihte ancak adi geçer 242 51'inci Ahmak-Bagrat veya David. Halis Bagratli sülâlesi kirallarinin sonuncusu olan bu zat, 994 senesinde ölmüstür 242 ILÂVE I 49'uncu hâkimiyete ait 244 T yazmasina göre, birbirine takip eden Bagratli hanedani prensleri 244 ILÂVE II 50'nci kral, Sumbat 247 51'nci kral, Giorgi'nin oglu Konstantine, Bagratli 248 52'nci kral, Bagrat veya Ahmak-David 249 50'nci mükerrer Kartli kirali Konstantine I, Aphazlar kirali Giorgi II'nin oglu (923-926; 3 yil) 250 52'nci kiral, Bagrat III, kirallar kirali Gurgen'in oglu Bagratli (980-1014; 34 yil) Keza 52'nci kiral, kirallar kirali Gurgen, Ahmak denilen (Kartlili) Bagrat II'in oglu; Bagratli (980-1008; 28 yil) 257 53'üncü kiral, Giorgi I, Bagrat III'ün oglu, Aphaz ve kirallar kirali, Bagratli (1014-1027; 13 yil) 267 267 54'üncü kiral, Bagrat IV, Georgi I'in oglu, Kartili ve Aphazlar kirali, Bagratli (1027-1072; 45 yil) 273 N.A. GIORGI - MTATSMIDEL'IN HAYAT HIKÂYESI 296 55'inci kiral, Giorgi II, Kartli ve Abhazya kirali Bagrat IV'in oglu, Bagratli (1072-1089; 17 yil) 302 56. Giorgi II'nin oglu, Peygamber Davud'un 78'inci neslinden inmis ve Agmasenebeli, yani Bani veya Islahatci lâkabini tasiyan kirallar kirali, David'in hayati. O, Kartli ve Abhazya'nin 56'nci kirali olmustur (1089-1125; 36 yil) 306 III. Cilt-B SELÇUKLULAR DEVRI (1125-1212) 57. 47'nci Gürcistan kirali David II'in oglu Bagratli Dimitri I'nin hayat hikâyesi (1125-1154, 5; 28 veya 29 yil) 339 58'inci kiral David III, Kiral Dimitri I'nin oglu, Bagratli (1154'de 6 aylik saltanat) 341 59'uncu kiral Giorgi III, Kiral Dimitri I'nin oglu ve David III'in kardesi, Bagratli (1156-1184; 28 yil) 342 60'inci kiral, Tamara, Giorgi III'nin kizi, Bagratli, Allah'in iradesiyle 6686 dünya, 1156 Milâdî tarihinde tahta çikmis 63'üncü hükümdar (1184-1211 veya 12; 27 yil) 360 Kendi tarihini iste hikâye etmeye basliyorum: 360 I. 360 II. Tamara?nin ilk kocasi 366 III. Tamara?nin ikinci kocasi 374 61'nci kiral, afsar dilinde "dünyayi aydinlatan" manasinda olan Lasa lâkabini tasiyan Giorgi IV; kirallar kirali Tamara?nin oglu, Bagratli ( 1212-1223; 10 veya 11 yil) 426 Ilave Notlar için Faydalanilan Eserler Bibliyografyasi ve Kisaltmalar 431 DIZIN 435 HARITA 473
Listeye geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com