Selçuklular Bibliyografyası Arama
Bibliyografya ve Özet Ekleme
SELÇUKLULAR KRONOLOJİSİ
KİTAP TANITIMI
MERAK EDİLENLER
Atabeylikler
Türkiye Selçukluları
Horasan Selçukluları
Irak Selçukluları
Kirman Selçukluları
Suriye Selçukluları
Anadolu Beylikleri
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Seyahatnameler
Haritalar
Selçuklu Yapıları
Minyatürler
Keramikler Eşyalar
Selcuklu Camileri
Kervansaraylar
Medreseler
Linkler
Yazar adı : SELİM
Yazar soyadı : KAYA
Eser adı : I. Gıyaseddin Keyhüsrev ve II. Süleymanşah Dönemi Selçuklu Tarihi (1192-1211)
Yayın yeri : Ankara
Yayın tarihi : 2007
Genel bilgi : ÖNSÖZ KISALTMALAR KAYNAKLAR GİRİŞ: KURULUŞUNDAN ÎI.KILIÇ ARSLAN'IN ÖLÜMÜNE KADAR TÜRKİYE SELÇUKLULARI TARİHİ BİRİNCİ BÖLÜM I. GIYÂSEDDİN KEYHÜSREV'İN MELİKLİK VE BİRİNCİ SALTANAT DÖNEMİ A- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Çocukluğu, Meliklik Dönemi ve Saltanat Mücadelesi 1- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Doğumu ve Çocukluğu 2- Sultan II. Kılıç Arslan'ın Ülkesini Oğulları Arasında Pay­laştırması ve Gıyâseddin Keyhüsrev'in Tarih Sahnesine Çıkışı 3-Gıyâseddin Keyhüsrev'in Meliklik Dönemi a)Melik Gıyâseddin Keyhüsrev'in Bizans İmparatoru II. İsaakios Angelos ile İlişkileri b)Gıyâseddin Keyhüsrev'in Üçüncü Haçlı Seferinde Al­ man Haçlı Ordusuna Karşı Faaliyeüeri 4- Melik Gıyâseddin Keyhüsrev ve Kardeşler Arasındaki Saltanat Mücadeleleri 5- Melik Gıyâseddin Keyhüsrev'in Veliaht Tayin Edilmesi.... B- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Birinci Saltanat Dönemi (1192- 1196) 1- Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev ve Ağabeyleri Arasındaki Saltanat Mücadeleleri 2-Sultan I.Gıyâseddin Keyhüsrev Döneminde Selçuklu-Bi- zans İlişkilerinin Bozulması ve Bizans'a Düzenlenen Sefer. 3- Sultan I.Gıyâseddin Keyhüsrev ile Ağabeyi Rükneddin Süleymanşah Arasında Yapılan Anlaşma ve I.Gıyâseddin Keyhüsrev'in Saltanatı Süleymanşah'a Bırakması İKİNCİ BÖLÜM II.RÜKNEDDİN SÜLEYMANŞAH'İN MELİKLİK VE SALTANAT DÖNEMİ A- Rükneddin Süleymanşah'm Çocukluğu, Meliklik Dönemi ve Saltanat Mücadelesi 1- Rükneddin Süleymanşah'm Doğumu ve Çocukluğu 2- Rükneddin Süleymanşah'm Tarih Sahnesine Çıkışı ve Me­liklik Dönemi 3-Melik Rükneddin Süleymanşah'm Saltanat Mücadelesi .... 4-Melik Rükneddin Süleymanşah'm Konya'yı Kuşatması, Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev ile Anlaşması ve Türkiye Selçuklu Sultanı Olması B- II. Rükneddin Süleymanşah'm Saltanat Dönemi 1- Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm İlk İcraatları 2- Sultan II. Rükneddin Süleymanşah ile Bizans İmparatoru III.Aleksios Arasındaki İlişkilerin Bozulması ve Yapılan Antlaşma 3-Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Kilikya Seferi■:. 4-Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'a Yapılan Suikast Girişimi 5- Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Selçuklu Birliğini Kurma Çalışmaları 6- Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Doğu Anadolu'ya Yaptığı Sefer ve Saltuklu Hâkimiyetine Son Vermesi 7- Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Gürcistan Seferi 8- Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Eyyûbî Hükümdarı el-Melikü'1-Efdal'i Kendine Tâbi Kılması 9- Sultan II. Rükneddin Süleymanşah'm Kardeşi Muhyiddin Mesud ile Mücadelesi ve Ankara'yı Hâkimiyetine Alması... C- SULTAN II. Rükneddin Süleymanşah'm Ölümü ve Şahsiyeti ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SULTAN I. GIYÂSEDDİN KEYHÜSREV'İN İKİNCİ SALTANATI A- I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Selçuklu Sultanlığından Ayrılışından Sonraki Hayatı. (1196-1204) ... 1- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Saltanatı Ağabeyi Rükneddin Süleymanşah'a Bırakması ve Konya'dan Ayrılışı 2- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Ermeni Hâkimi II.Leon'u Ziyareti 3- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Elbistan Meliki (Ağabeyi) Mugiseddin Tuğrulşah'ı Ziyareti 4- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Malatya Meliki (Ağabeyi) Muizzeddin Kayserşah'ı Ziyareti 5- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Halep Eyyûbî Hükümdarı el-Melikü'z-Zâhir'i Ziyareti 6-Gıyâseddin Keyhüsrev'in Hısnıkeyfâ ve Diyarbakır Artuklu Hükümdarı II. Sökmen'i Ziyareti 7-Gıyâseddin Keyhüsrev'in Ahlatşah Bedreddin Aksungur'u Ziyareti 8- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Samsun Valisini Ziyareti 9- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Bizans İmparatoru III. Aleksios Angelos'u Ziyareti 10- Gıyâseddin Keyhüsrev'in İstanbul'dan Selçuklu Ülkesi­ ne Dönüşü B- Gıyâseddin Keyhüsrev'in İkinci Saltanat Dönemi 1- Gıyâseddin Keyhüsrev'in Saltanatı Yeniden Ele Geçirmesi. 2- Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in İkinci Saltanatının İlk Yıllarındaki Faaliyetleri 3- Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Karadeniz Bölgesine Düzenlediği Sefer 4- Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Antalya'yı Fethi 5- Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Kilikya Ermeni Krallığı' na Düzenlediği Sefer 6- Sultan I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Musul Hâkimi Nureddin Arslanşah ile Erbil Hâkimi Muzafferüddin Kökbörü'yü Tâbiiyetine Alması 7- Sultan I.Gıyâseddin Keyhüsrev'in İznik Bizans İmparatoru I. Theodoros Laskaris ile Yaptığı Alaşehir Savaşı ve Gıyâsed-din Keyhüsrev'in Şehit Olması C-I. Gıyâseddin Keyhüsrev'in Şahsiyeti DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SULTAN I. GIYÂSEDDİN KEYHÜSREV VE II. SÜLEYMAN ŞAH DÖNEMLERİNDE TEŞKİLÂT VE İDARE, KÜLTÜREL, SOSYAL, EKONOMİK VE TİCARÎ HAYAT, İMÂR FAALİYETLERİ A-TEŞKİLÂT VE İDARE 1-Merkez ve Taşra Teşkilâtı a- Sultan (hükümdar) Unvan ve lâkap Taht ve tac Çetr Hutbe Hil'at ve menşur Gâşiye Nevbet Tuğra ve Tevkî Kırmızı Çizme ve Sarık Sikke Başkent b-Saray Hâcib Cândâr İğdiş Çavuş Emîr-i dâd Çaşnigîr c-Vezir d-Atabeg e-Melik f- Uç Beyleri 2- Askerî Teşkilât B- SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT C- EKONOMİK VE TİCARÎ HAYAT D- İMÂR FAALİYETLERİ SONUÇ ŞECERE KRONOLOJİ BİBLİYOGRAFYA DİZİN EKLER (RESİMLER VE HARİTA) ISBN : 975-16-1867-3 Yayın Türü : Kitap Basım Yeri : Ankara
Listeye geri dön
(C)opyright 2017 Selçuklular.com - info@selcuklular.com